Kabatas mikroskops

Jebkurâ dzîves jomâ personai, kurai ir profesionâls darbinieks, ir nepiecieðams vairâk profesionâlu aprîkojumu nekâ hobijs. Mikroskops, kas bûs apmierinoðs tipiskam mâjas lietotâjam, lai nodroðinâtu ierîci, kas izmanto optiku, lai to pierâdîtu. Tomçr zinâtnieks, kurð aplûko preparâtus daþu atomu lielumam, nevar tikt galâ ar iekârtu, kas saòemta no grupas bioloìijas skolotâja.

Galu galâ, ir acîmredzamas neçrtîbas, pçrkot patiesi profesionâlu aprîkojumu. Vislabâkos rezultâtus iegûst ar laboratorijas mikroskopiem, kas izmanto elektronu staru, ko izmanto, lai krâsotu. Tâs aptver daudz vietas, turklât tâs aizòem lielas summas. Turklât tajâ aplûkots arî jautâjums par labas tehnoloìijas izvçli izmantotajâ ierîcç. Mçs varam izvçlçties elektronmikroskopu, kas atvieglo sagatavoðanu lîdz pat vairâkiem miljoniem reiþu (paðlaik visspçcîgâkais mikroskops pasaulç ïauj zinâtniekiem analizçt atseviðíus ûdeòraþa atomus. Ðâds mikroskops ir ievçrojami pozitîvs, jo jo augstâks ir tuvinâjums, jo vairâk mçs varam aprakstît mûsu skatîto sagatavoðanu. Tomçr ir arî ierîces, kas savam darbam neizmanto elektronus. Ðâdas iekârtas izmanto pierâdîjumiem ultraskaòas viïòus. Ðâdus mikroskopus sauc par akustiskiem. Ir arî fluorescçjoðas vielas, ko patçrç organisko vielu pçtîjumâ. Tâpçc atbilstoða laboratorijas mikroskopa izvçle nav nopietna aktivitâte, un ir vçrts pamest ðo problçmu, pirms pasûtât iekârtu savai laboratorijai. Ja mçs to nedarâm pirms pirkuma, var izrâdîties, ka mçs esam pasûtîjuði ierîci, kas ir pârâk liela, ja runa ir par savâm vajadzîbâm vai izmantojot tehnoloìijas, kas mums nav noderîgas. Rezumçjot, ne katrs mikroskops, kas ir vispievilcîgâkais variants, bet, iespçjams, viòiem rûpîgi jâpârbauda, kas mums nepiecieðams, jo daudz mçs bûsim apmierinâti ar mûsu iegâdâto aprîkojumu.