Iermaou zales youtube new

Vçl nesen, zâles bija diezgan bezpalîdzîgas pret cilvçkiem, kas cieð no garîgâm slimîbâm. Kâzâm, pateicoties plaðajai zinâtnei, paðreizçjâ sezonâ aktîva psihisko slimîbu ârstçðana ir mçrena un paildzina, bet ne neaktîvu slimîbu, kas ïauj atkârtoti socializçties slimniekam, kâ arî atseviðíos gadîjumos pilnîga ârstçðana. Kâ redzat, garîgo slimîbu ârstçðana ir papildu, ja ir izpildîti vairâki svarîgi nosacîjumi. Pirmkârt, îpaði svarîga ir îsa defekta diagnoze un ârstçðanas pielietoðana. Pârâk daudz aizkavçðanâs, konsultçjoties ar ârstu, visticamâk izraisîs slimîbas simptomu palielinâðanos, un tâs aizvâkðana prasîs daudz ilgâk.

Mums jâatceras, ka garîgâs slimîbas ârstçðana parasti ir ilgstoða, tâpçc tai bûtu jâkoncentrçjas uz ilgtermiòa un populâru zâïu lietoðanu. Pçc terapijas pabeigðanas jums jâapzinâs, ka zâles nevar pçkðòi pârtraukt, jo tas var izraisît pat slimîbas recidîvu. Ir nepiecieðams papildus palîdzçt un aizsargât pacienta ìimeni. Tas nav tikai par to, lai pârliecinâtos, ka lietojat zâles, un pareizâs zinâðanas par slimîbu un zinâðanas par palîdzîbu. Tâ kâ mçs jau esam vienojuðies par to, kas notiks garîgâs slimîbas ârstçðanas laikâ, koncentrçsimies uz vienu ârstçðanas fenomenu, kad tâ izskatâs un ko tâ veido.

Ziòojiet speciâlistam - jûs nevarat izlaist ðo soli. Bez sâkotnçjâ lçmuma, ka ar savu intelektu varçtu notikt kaut kas slikts un vçlme saòemt palîdzîbu, pati terapija nebija svarîga. Sâkotnçji psihoterapeits runâs tikai ar mums, kas vçlas uzzinât par pirmajiem slimîbas simptomiem, par kuriem viòa arî uzskata par savu vispârçjo labklâjîbu. Var bût nepiecieðama arî saruna ar grupu un tuvâkajiem draugiem.Aktîva terapija - tâs beigas ir milzîgs simptomu samazinâjums vai to pilnîga izðíirtspçja. Viòð to var izdarît tikai ar farmakoloìiskiem lîdzekïiem (ti, tâ saukto psihotropo vielu vai arî psihoterapiju.Uzlaboðanâs konsolidâcija - vai narkotiku lietoðana ir tâda pati kâ pçc galvenajiem slimîbas simptomiem. Daïa no tâ ir pacienta stabilizâcija un slimîbas epizodes atkârtoðanâs novçrðana.Profilakse - slimîbas recidîva stabilizçðana un novçrðana. Tâtad tas, iespçjams, ir solis un psihotropo medikamentu lçna izòemðana.

Multilan ActiveMultilan Active. Sagatavošanās ievērojamam dzirdes uzlabojumam

Kâ redzat, garîgo slimîbu ârstçðana ir tâlu un nâk no stingri definçtiem soïiem. Viena no tâm izlaiðana var radît bîstamu slimîbas recidîvu.