Grutniecibas partraukdana slovakija

Lielam skaitam cilvçku, îpaði jaunâm sievietçm, kursu vadîðana ir visgrûtâkais izaicinâjums, ar ko viòi saskaras. Tas ir pilnîgi skaidrs - mçs pirmo reizi saòemam maksâjumu maksâjumu, kas ðíiet astronomiski augsts. Tomçr pçc daþiem (daþreiz pat vienu braucieniem uz veikalu tiek parâdîts, ka lîdz mçneða beigâm mums ir tik maz naudas, ka faktiski pçc rçíinu apmaksas mçs nevarçsim atïauties neko. Varbût piemçrs, ko es iepazîstinâðu, ðíiet ïoti pârspîlçts, bet es kaut ko atzîðu - es biju tikai ðâdâ formâ pçc pirmâ diçta. Un tas viegli parâdîjâs uz to, kas attiecas uz efektîvu izmaksu pârvaldîbu. Kâdi ir mani padomi?

Uzrakstiet savas izvçles.Tâpçc nav noslçpuma - pasaulç ir svarîgâkas un svarîgâkas lietas. Ir svarîgi iegâdâties siltu dþemperi ziemai, bet ir svarîgi maksât par rçíinu par smçíçðanu telpâ. Vakaram ir svarîgi atrisinât vakariòas vakariòâm, bet ir svarîgi, lai brokastis ledusskapî bûtu nâkamajâ rîtâ. Lietas var reizinât uz nenoteiktu laiku, un tâs noved pie pçdçjâs, lai saprastu, kâdas ir prioritâtes jûsu ienâkumu noteikðanâ. Labs ieradums ir iekïût vietnç, kas konkrçtâ mçnesî mums ir obligâti jâiztçrç, pârrçíinât, cik daudz mums bûs jâtçrç baroðanai un transportam, un noteikt noteiktu summu, ko mçs vçlamies atlikt uz lietainu dienu.Esiet ietaupîts.Tâ kâ tas tika sagatavots agrâk, ir ârkârtîgi svarîgi iegût papildu kapitâlu. Sâkumâ tai nav jâbût milzîgai summai, bet no pieredzes es zinu, ka parasti tajâ brîdî, kad es galu galâ ar papildu ietaupîjumiem un pçc mçneða ar vçrtîbâm un çrtîbâm, nekas netiks veikts nejauðs gadîjums, ko es vçlçtos darît papildus nauda. Un tad mçs radâm raudâðanu, zobu grieðanu un apsolâm, ka es nesasniegðu pçdçjo tik tâlu, lai atrastu sevi bez naudas.

Ko darît, ja tomçr mums ir vairâk kapitâla, bet mçs nezinâm, kâ to ieguldît? Ðajâ gadîjumâ ir neaizstâjams pievçrst uzmanîbu birþai, pârlûkot banku piedâvâtos piedâvâjumus vai tirgotâju, kurð mums ieteiks, kur vislabâk izvietot naudu.