Grutnieciba ir neaugligas dienas

Daudzas sievietes ir pârsteigtas, ka ir pietiekams vecums, lai izdzîvotu grûtniecîbas laikâ. Ir sievietes, kas vçlçtos pieteikties bçrnam 18 gadu vecumâ, iespçjams, agrâk. Tomçr lielâkâ daïa tomçr dod priekðroku, pirmkârt, pievçrst uzmanîbu finanðu stabilitâtes izmantoðanai, piemçrots partneris, çrta dzîve, materiâlo iespçju vârds, kas ïauj efektîvi un çrti audzinât bçrnu. Ir neapðaubâmi labs viedoklis, bet tâ ir iezîme. Proti, vecums. Tikai mçs varam justies garîgi nesagatavoti bçrna audzinâðanai, tâpçc diemþçl jûsu íermenis precîzi zina, kâ ðis vecums ir, un ðî iemesla dçï tas viss vçl sliktâk.

No bioloìiskâ viedokïa vispiemçrotâkâ sezona bçrna piedzimðanai, ko veic kungs, ir periods no 18 lîdz 25 gadiem. Agrâk personas íermenis nepastâv pietiekami attîstîtâ stâvoklî, ko var ietekmçt aborts un miruðâ bçrna piedzimðana. Un vçlâk, pçc 35 gadu vecuma, palielinâs iespçjamîba, ka slimîbas, kas saistîtas ar ìençtiskâ koda bojâjumu, palielinâs, piemçram, Dauna sindroms.

Ja jûs meklçjat pareizo vecumu, lai saòemtu grûtniecîbu, tad beigas ir bioloìija. Uzòçmçjdarbîbâ izskatâs, ka divdesmit gadus vecâs meitenes pabeidz studijas (vai atrodas vidû, viòi tikai sâk darbu, viòiem vçl nav konkrçta partnera, bet, ja viòi to dara, viòi nav pârliecinâti, vai viòi vçlçtos izòemt pârçjo dzîvi. Turklât viòi nevçlas ierobeþot savus labos, jaunîbas gadus ar lielu apòemðanos, kas ir bçrna izmantoðana. Nevar vainot mazâs sievietes par to un apsûdziet viòus par mâtes instinkta trûkumu. Tâs ir dabiskas reakcijas, ko izraisa pârmaiòas apkârtçjâ pasaulç. Tâpçc, pretçji tam, ka bioloìiskâ laika ievçroðana ir tikpat veiksmîga, nevajadzçtu aizmirst, ka pat tad, ja tas ir pasâkums, vai mçs nolemjam grûtniecîbu vai nç. Pirmkârt, abiem nâkotnes vecâkiem ir jâiekïauj vçlme pçcteèiem. Nepiecieðama vismaz pamata finanðu stabilitâte un zinâðanas, ko mçs nezaudçsim praksç grûtniecîbas panâkumos. Tâpat ir nepieòemami, ka persona izlemj par grûtniecîbu, noslçdzot saites ar savu partneri. Ðâda ârstçðana tikai pasliktinâs situâciju starp sievieti un klientu.

Godâtais kungs! Noteikums ir tâds, ka Polijas sistçma dod mums ierobeþotu laiku grûtniecîbas iestâðanai. Noteikums ir arî tas, ka labs vecums izdzîvoðanai, izvçloties to paðu agrâk, teorçtiski, jo labâk. Tas neatbrîvo faktu, ka bçrnam jâbût mîlestîbas rezultâtam starp diviem cilvçkiem, nevis pienâkuma izjûtu.