Griedanas madina

Katrs pilsonis ir skaists. Sabiedrîbâ mçs esam grupa, kas ir daïa no vispârpieòemta kopuma. Mums ir zinâmas lîdzîbas, kopîgas idejas par cita veida dzîvi, mçs esam saistîti ar to paðu tradîciju un vçsturi. & Nbsp; Tas tomçr nenozîmç, ka cilvçki ir vienâdi. Cilvçku grupa ir tipiska grupa, kas ir nepârvaldâmas, pilnîgi individuâlas vienîbas. Katram no standartiem ir augstâka vai zemâka ideja par kopienas darbîbu, katrs cilvçks, kurð ir mazâks vai lielâks, bûtu noderîgs, lai apmainîtos ar visas grupas vçsturi.

Snail Farm

Cilvçki ir atseviðíu indivîdu kolekcija, kuriem vienmçr ir viena kopîga daïa, ko parasti var raksturot kâ vispârpieòemtu skaistu normu un darbîbu kopumu. Ko un panâkumi ir veiksmîgi, ja tie parâdâs indivîda struktûrâ, kas atðíiras diametrâlajâ reþîmâ? Ko viòi raksturo? Vai atðíirîbu ðajâ lietâ var uzskatît par pozitîvu pasâkumu?

Cilvçki, kuri nevar izpildît vispârpieòemtos lîgumus un pareizi rîkoties sabiedrîbâ, tiek saukti par subjektiem ar personîbas traucçjumiem. Personîbas traucçjumu pçtnieki ir identificçjuði daudzus veidus, viòiem vienmçr ir vairâkas kopîgas iezîmes. Izrâdâs, ka sievietes ar personas traucçjumiem:

dziïi iesakòojuðies un saglabâti uzvedîbas modeïi, kuru pagrieziens ir praktiski neiespçjams tâdâ apjomâ, kâdâ atradîsies konkrçtâ vienîba,neliela reakcija uz daþâdâm sociâlâm situâcijâm un vienîgâ,ârkârtçja vai liela disproporcija attiecîbâ uz vispârpieòemtajâm attiecîgâs kultûras normâm, \ tsubjektîvi saistîti ar îpaðumu vai grûtîbas sasniegt dzîves mçríus.

Kâ redzat, visas korekcijas cilvçka dvçselç notiek brîdî, kad sieviete stâv ar domâðanu un savu viedokli, un tâpçc pubertâtes laikâ. Tâpçc personîbas traucçjumi ir gandrîz grûti sastopami agrînâs bçrnîbas secîbâ. & Nbsp; Ne visas grupas variâcijas nozîmç jaunus vai paðlaik raduðos personîbas traucçjumus. Bet ðie neapstrâdâtie var pierâdît ne tikai pielâgoðanos sabiedrîbai, bet arî nepatîkamas sekas, tas nav nekas neparasts, ka cilvçki, kas cieð no personîbas traucçjumiem, izdara nezinâmus noziegumus vai atòem viòu bûtîbu.