Gdaoskas gaisa piesaroojums

Katru dienu, arî telpâ, kâ arî birojâ, mçs ieskauj daþâdas ârçjas vielas, kas ietekmç mûsu pârtiku un veselîbu. Papildus pamata atlaiðanai, piemçram, atraðanâs vieta, temperatûra, mitrums un viss, mums ir jâveic un ar daþâdiem izgarojumiem. Gaiss, ko elpojam, nav nenoliedzami tîrs, bet, protams, ir apputeksnçts. Pirms piesâròojuma putekïu struktûrâ mçs varam aizsargât sevi, izmantojot maskas ar filtriem, bet saturâ ir arî citi piemaisîjumi, kurus bieþi ir grûti atrast. Specifiski toksiskie dûmi atbilst tiem. Tos parasti var izsekot ar tâdiem instrumentiem kâ toksisks gâzes detektors, kas uztver patogçnâs daïiòas no gaisa un iepazîstina ar to klâtbûtni, tâdçjâdi brîdinot mûs par briesmâm. Diemþçl bîstamîba ir bîstama, jo daþas vielas, piemçram, dûmvads nav sasniedzamas, un to klâtbûtne atmosfçrâ regulâri izraisa nopietnu kaitçjumu veselîbai vai nâvei. Papildus oglekïa monoksîdam mums draud arî citi fibrili, ko var noteikt sensors, piemçram, H2S, kas minûðu koncentrâcijâ ir nenozîmîgs un runâ par âtru paralîzi. Nâkamâ toksiskâ gâze ir oglekïa dioksîds, tâpat kâ iepriekð minçts, un amonjaks - gâze, kas parasti atrodama gaisâ, bet ilgâkâ koncentrâcijâ, kas apdraud iedzîvotâjus. Toksisko vielu sensori var noteikt arî ozonu un sçra dioksîdu, kuru gâze ir biezâka par saturu, un ir spçjîga âtri aizpildît zemi pie zemes - tâpçc tikai tad, ja mçs saskaramies ar ðîm sastâvdaïâm, mums jâiegulda sensori nozîmîgâ vietâ, lai viòð varçtu saprast draudus un informçjiet mûs par to. Citas toksiskas gâzes, ko detektors var pakïaut, ir kodîgs hlors un ïoti toksisks ûdeòraþa cianîds un viegli ðíîst ûdenî, bîstamâ sâlsûdeòraþâ. Uzstâdiet toksisku gâzes sensoru.