Gdaoskas brokastis

Brokastis ir vissvarîgâkâ maltîte dienas laikâ. Dienas ritmâ ir universâls veids, kâ rîkoties un regulâri dzîvot. Un ðî brokastis ir galvenâ enerìijas piegâdâtâja íermenim no rîta. Dzçrieni no visbieþâk lietotajiem un çdotajiem brokastu produktiem ir interesanti maize. Maizes griezçjs reiz bija biezs virtuves piederums.

Tagad jûs varat viegli nopirkt maizi, kas sagriezta vienkârðâs daïâs. Daþi tomçr vçlas iegâdâties veselu maizes klaipu, arî sagriezt to pirms brokastîm. Acîmredzot maize ilgâk paliek svaiga. Lai gan mâjas griezçjs bieþi vien nav atrodams telpâs, mûsu vecvecâki to joprojâm daudzkârt izturas. Maizes ceptuvçs tâs maríçjums joprojâm ir liels, jo to lieto ikdienâ un daudzos daudzumos.

Griezçjs ir pozitîvs lîdzeklis gaïas un siera grieðanai pârtikas glabâtuvçs. Bieþi vien, piemçram, sâlot gaïu, pârdevçjs jautâ, vai dot to segmentam vai ðíçlçs. Klienti ir jaunas preferences, tomçr daudzi cilvçki vçlas iegâdâties jau sagrieztus produktus, jo ðíçles vienmçr ir smalkas un ideâli piemçrotas sviestmaizei. Ne cilvçki var sagriezt tik plâni kâ ðíçlçji.

Pat maizes ðíçles, gaïas gabaliòi un siers ir barojoðas brokastis, kas katru dienu jâçd. Lai pagatavotu sviestmaizi un dotu íermeòa vitamînus, sviestmaizei vajadzçtu sagriezt svaigos dârzeòos, piemçram, tomâtiem, guríiem vai pipariem. Dârzeòus nav nepiecieðams sagriezt ðíçlîtç. To sagrieðana ar nazi nav problçma. Dârzeòiem nav nepiecieðams izcelt augstus. Tie ir vçrtîgu vitamînu avots.

Laiks, kad griezçjs tika plaði izmantots çkâs, jau ir pagâjis, tikai tâs izmantoðana joprojâm ir liela maizes ceptuvçs un pârtikas veikalos.