Gastronomijas iekartas

Çdinâðanas ierîces jâizvçlas, pamatojoties uz uzòçmçjdarbîbu, ko mçs vçlamies darît. Kafejnîcai vispirms jâkoncentrçjas uz interesantu spiediena espresso maðînu un jâievieto garâks daþâdu stiklu un kausu daudzums (atseviðíi espresso, kapucîna, latte uc.

Sifons veicinâs arî visu krçjumu, pateicoties kuram katra kafija bûs pietiekami stipra, lai izrotâtu pareizo saldo krçjumu daudzumu. Ja mçs vairâk izturamies pret papildu saldçjuma lietu, ieguldîsim saldçjuma kastçs. Ir vçrts iegût vairâk, klienti ar prieku izmanto tradicionâlâs garðas (ðokolâde, vaniïa, zemeòu, kâ arî pilnîgi alternatîvas (rabarberi, guríi, bekons!. Tieði ledus veicina mazs porteris, un nav lielas izmaksas. Tas ir tâlu ieguldît spilgti paplâtes ar vâku, kurâ mçs varçsim sniegt reprezentatîvu kûku. Ðâds paplâte ir vçrts ievietot izrakstîðanâs laikâ - klients, kas tiek aicinâts ar patîkamu izskatu, noteikti bûs kârdinâjums uz skatuves vai divus. Ja mçs plânojam aprîkot bâru, mums jârûpçjas par kaut ko citu. Protams, jums bûs nepiecieðams arî kafijas automâts, bet pçdçjâ spçle ir daudz kratîtâju, bârmena sietiòa vai pat ðampanieða spainis (mçs nezinâm, ko klients nâks pie mums. Arî citrusaugïu spiede bûs noderîga - kâds var lûgt bezalkoholisku dzçrienu. Picçrijas iekðienç, protams, bûs picas krâsns, kâ arî picas maisiòð (ja mçs arî pârdodam dzîvi piegâdâðanai. Tas veicinâs arî duci loksnes, apaïus naþus vai elektrisko rullîðu tapu. Ja piedâvâjumâ iepazîstinâsim ar citu âtrâs çdinâðanas çdienu, mçs varam ieguldît dziïi taukvielu cepeðkrâsnî, kontaktgrillâ (izteiktâm sviestmaizçm vai kastrolçm. Daþreiz var bût nepiecieðams uzrâdît pankûkas, vienmçr ir daudz pûïu, un mçs vçlamies bût pârliecinâti, vai arî lietotâji ietekmçs mûs ar pankûkâm (ja vien mçs neatklâsim krepi, tad jautâjums ir diezgan skaidrs. Tas notiks ar çdienu kebabam un daþreiz vafeïu raþotâjam (nesen, ðâdâ gadîjumâ ir bijuðas populâras sausas vafeles, pievienojot raíeti un vistu vai bekonu, sieru un spinâtiem. Ir papildu elektriskâs ierîces karstajiem suòiem.