Garigas slimibas suoiem

Garîgo simptomu ârstçðanâ vairumâ gadîjumu nepietiek, lai ievadîtu atbilstoðas farmakoloìiskâs metodes. Speciâlists, kuram mums ðíiet, ka mums ir svarîga psiholoìiskâ situâcija, ir psihoterapeits. Daþkârt ir nepiecieðama ârstçðana, kas nav saistîta ar narkotikâm, un mçríis ir palîdzçt pacientam atgriezties pie îpaðâm sociâlâm normâm un palîdzçt risinât garîgâs lînijas, kas varçja parâdîties daudzu gadu vai daudzu mçneðu slimîbas laikâ, kâ arî novçrst iemeslus, slimîba radâs.

Profesija, kas ir lîdzîga psihologam un psihiatramPsihoterapeits ir profesija, kas ir lîdzîga psihologam un psihiatram. Tomçr psihologs galvenokârt nodarbojas ar garîgo pârmaiòu diagnostiku un jurisprudenci. Psihiatrs ir ârsts, kam ir iespçja ieviest nepiecieðamos medikamentus, tostarp slimîbu ârstçðanu un, ja nepiecieðams, piespiedu hospitalizâciju. Psihoterapeita loma attiecas tikai uz pacienta dzirdi. Tad palîdziet viòam atrast ceïojumus, lai spçlçtu ar dzîves lokiem. Psihoterapija nevçlas izmantot tikai psihologi. Tas, visticamâk, pastâvçs arî medicînas speciâlistiem un medmâsâm. Viens no nosacîjumiem ir veikt speciâlu apmâcîbu, kas plânota plânâ mâcît garîgâs veselîbas traucçjumu bûtîbas atzîðanu un principus, kas ir arî efektîvi kâ ïoti laba ârstçðana.

Psihoterapijas lomaJâatceras, ka psihoterapijas uzdevums nav palîdzçt lieliem cilvçkiem gût apmierinâtîbu ar sevi. Diemþçl tas ir pçdçjais papildinâjums informâcijai uzòçmçjdarbîbas krîzes laikâ, un tas nenonâk lîdz brîdim, kad pastâvîgi jâcînâs ar nogurumu un cieðanâm. Tâpçc ir ieteicams izmantot psihosociâlos lîdzekïus. Psihoterapeita produkciju izmanto tikai tâs cieðanas, kuras bieþi vien vçrðas pie terapijas pçc konsultçðanâs ar psihologu vai psihiatru, ja ârsts konstatç, ka ir nepiecieðams ceïot, lai iegûtu lielu vai pat apmierinoðu ârstçðanas efektu.