Garigas problcmas angiu valoda

Lielo pilsçtu iedzîvotâji arvien vairâk saskaras ar veselîbas problçmâm. Intervijas ar elpoðanas orgânu un mehânisko organismu izraisa psiholoìiskas problçmas. Stikla biroju çku darbinieki arvien bieþâk veidojas neirozçs un jauna veida trauksme. Pusaudþiem no svarîgâm pilsçtas skolu komandâm ir jârisina arvien grûtâkas problçmas, kas bieþi vien izraisa viòu nomâkðanu. Ðajâ vecumâ ignorçti var iet uz milzîgiem punktiem perspektîvâ.

Grûtâs pilsçtâs, piemçram, Krakovâ, mçs atceramies aizvien nopietnâku problçmu ar visu veidu atkarîbâm. Tas attiecas ne tikai uz atkarîbas sistçmâm, piemçram, alkoholismu, bet arî par tiem, kas darbojas augsti attîstîtu kopienu iedzîvotâji. Arî mûsdienâs arvien vairâk ietekmç Workaholism, seksisms, atkarîba no interneta vai iepirkðanâs. Tas veicina sociâlo un privâto saikòu pçdçjo izzuðanu, pienâkumu daudzveidîbu, ambîcijas, kas patiesîbâ nerada tulkojumu. Tas viss izraisa vilðanos un, iespçjams, dzîvo garîgâs veselîbas problçmu stâvoklî.

Pirmos simptomus, kas rodas jauniem traucçjumiem, nedrîkst novçrtçt par zemu. Vislabâk ir konsultçt speciâlistu, kurð var izdarît pareizos gabalus un pârbaudît, lai palîdzçtu mums. Tas ir îpaði jâuzsver, jo mçs bieþi nodarbojamies ar grupu un mûsu subsîdijâm. Nav labs risinâjums. Lai apgrûtinâtu visus, kam nav pietiekamas koncentrâcijas, tas mums nepalîdzçs, un viòiem ir milzîga atbildîba, kas var pasliktinât attiecîbas starp tiem un tiem, kas vçlas palîdzîbu. Psihologs Krakovâ bûs labs risinâjums, un paðlaik psihologi ir orientçti uz pacientiem, pielâgojot cenas to grupu piedâvâjumam, kurâm tie sniedz savus pakalpojumus. Viòam arî jâatceras, ka tad ir îpaði vajadzîgi izdevumi. Pat mazu priekðmetu lejupslîde neirotiskâ vai depresîvâ vidç var padarît traucçjumu lielâku slimîbu. No pçdçjiem faktoriem, ja ir ðâda vajadzîba, ir vçrts nekavçjoties vçrsties pie ârsta.