Gaisa filtrs 3p

Atex putekïu nosûcçji vai putekïu separatori, kas izgatavoti saskaòâ ar atex direktîvu, ir paredzçti, lai filtrçtu karstâs gâzes, kas rodas no atkritumu sadedzinâðanas. Ðis process ietaupa enerìiju atgûto siltuma dçï.

Siltas, aukstas un sliktas gâzes kaitç veselîbai un videi. Mûsu vienîba piedâvâ plaðu materiâlu un izeju klâstu, lai piedâvâtu daudzas bîstamas vai siltas gâzes. Karstâs tehniskâs gâzes parasti tiek raþotas sadegðanas secîbâs, turklât kausçtu metâlu apstrâde, ïoti bieþi dzelzs, krâsaino un alumînija. Karstâ gâzes filtrçðanai nepiecieðama agrâka dzesçðana, izmantojot dzesçtâjus vai siltummaiòus. Siltums var izdzîvot, lai taupîtu enerìiju. Uzòçmums piedâvâ risinâjumus karstu gâzu emisijai, cita starpâ, konkrçtâm çkâm un procesiem: lietuvçm, kausçðanas krâsnîm, biomasas apkures iekârtâm un atkritumu sadedzinâðanai.

Eïïas migla ir lieliska maðînas operatoru veselîbai, rada traucçjumus darba laikâ un nokrît uz visâm darba zonâm, kâ rezultâtâ substrâts un apstrâdâtâs virsmas sagatavo slidenu.

Gandrîz visas apstrâdes darbîbas ir atkarîgas no konkrçta eïïas miglas daudzuma radîðanas. Eïïas migla ir aerosols, kas rodas, ja eïïas tiek izmantotas dzesçðanas lîdzekïos vai smçrvielâs, apstrâdâjot metâlus, kâ arî atseviðías plastmasas. Problçma ir arî iztvaikoðana no tvertnes ar metâla loksnçm.

Atbrîvojoties no automaðînas izplûdes gâzçm, jûs varat novçrst veselîbas apdraudçjumu saviem darbiniekiem un saglabât maðînas un mâju lieliskâ stâvoklî.

Transportlîdzekïu iekðdedzes dzinçju iekïauðana klusos numuros parasti ir ierobeþota ar nepiecieðamîbu izplûdinât automaðînas izplûdes gâzes. Ir ïoti grûti saprast, cik ilgi pçc aukstâ dzinçja iedarbinâðanas automaðînu izplûdes gâzu koncentrâcija slçgtâ sistçmâ var bût toksiska. Paðreizçjâ problçma ir tikai daþas sekundes.