Fri kartupeiu griezcjs

SuganormSuganorm - Novatorisks pasâkums cîòâ pret diabçtu!

Uzòçmçjdarbîbâ un mâjâs bieþi vien apmeklç nepiecieðamîbu kaut ko samazinât noteiktâs, plânâs ðíçlîtçs. Tas galvenokârt darbojas ar gaïu, sieriem un maizi, bet notiek, ka ðíçlçjs tiek izmantots un tiek izmantots tâlâkiem nolûkiem, piemçram, dârzeòu vai augïu grieðanai, kad tos vajag daþâs plânâs ðíçlîtçs.

Saistîbâ ar to, ko es gribu sagriezt ðíçlîtç, tas ir aprîkots ar îpaðu asmeni - labu vai zobainu. Dziïi apstrâdâti dati tiek izmantoti maizes izcirðanai, kas padara to viegli saprotamu savâ grupâ un rada vienmçrîgus ðíçles pat tad, ja griezat mîkstu, svaigu maizi. Ar gaïas un siera maiòu, viòð vçlas, lai mçs îpaði mazos, pat ðíçlçs, kas spins viegli un bez papildu pûlçm. Pçdçjâ plânâ mçs izmantojam griezçju ar gludu, bet ïoti jutîgu malu, kas lieliski izturas pret noteiktiem, kâ arî patîkamiem aukstajiem gaïas un sieriem.

Slîpmaðîna Maga 310p ir îpaða grieðanas iekârta, îpaði ieteicama gastronomijas klubiem arî veikalos. Raþotâjs to veicina, pateicoties tâs augstajai pretestîbai un spçjai rîkoties. Pateicoties ðîm tîmekïa vietnçm, ikviens pçc uzticîbas un profesionâlâs higiçnas nodaïas sâkotnçjâs apmâcîbas var vçrsties pie radîðanas ar griezçju un nodroðinât saviem klientiem kûpinâtu gaïu vai sieru, kas sagriezts vienkârðâs ðíçlîtçs. Stipru îpaðîbu griezçji iegûst îsu griezumu, nogrieþot lielu daudzumu aukstu gaïu vai sieru, ar nelielu akciju un darbinieku vçrtîbu. Ðâds veikala ðíçlçjs ïauj ievçrojami ietaupît laiku, ko pçc tam izmantoja preèu sagrieðanai. Turklât slîpmaðînas, pateicoties regulçjamajam plâkstera biezuma diapazonam, ïauj sagriezt biezu, vienmçrîgu ðíçlîti vai sagriezt kûpinâtu gaïu plânâs, gandrîz caurspîdîgâs ðíçlîtçs, kad tas ir spiests uz neapstrâdâtiem ðíiòíiem, kurus çd tikai audu biezuma ðíçlîtçs.