Fiziskas stradnieku drodibas apmacibas

Kases aparâti ir elektroniskas ierîces, kas reìistrç labu nodokli un PVN kopumâ un palîdz mazumtirdzniecîbâ. Uzòçmçji, kas ir pârsniedzis Finanðu ministrijas Finanðu ministrijas uzlikto apgrozîjumu, ir atbildîgi par mazumtirdzniecîbas reìistrâciju, izmantojot fiskâlâs kases. vidçjais kases aparâts.

https://neoproduct.eu/lv/hallu-motion-efektivs-veids-ka-atbrivoties-no-haluks-bez-operacijas/

Kases aparâtiem ir ikdienas ziòojums, kas ir precîzs. Ikdienas ziòojumâ tiek izvçlçts ikdienas ieòçmumu apjoms, kas nav mainâms, jo tas ir uzrakstîts kases prâtâ un iedalîts ieprogrammçtajos PTU tarifos. Kases aparâti ir sadalîti autonomos un datorizçtos kases aparâtos. Autonomo kases aparâtu gadîjumâ tie ir trauki, kas aprîkoti ar centrâlo programmatûru, un tiem ir iebûvçta PLU preèu datu bâze, t.i., kodu un burtu saraksts ar labâm PTU likmçm, cenâm un svîtrkodiem, kas atrodami kompozîcijâ. Pateicoties programmatûrai, ir iespçjams saglabât nodokïu likmju vçrtîbas un produkta datu bâzi simboliem. Ðâdi kases aparâti pçc PTU koda ievadîðanas vai produkta skençðanas, izmantojot skenera ierîci, nodroðina to cieðâ zemç un sniedz èeku cilvçkam. Darîjums parasti tiek pabeigts, izmantojot pogu "summa" vai "skaidra nauda". Autonomâ kases programma vçlâk tiek nolasîta noliktavas programmâ, lai kontrolçtu veikala darbîbu. Ðis kases modelis var radît labu savienojumu ar galddatoru. Diemþçl ðî modeïa kasetçm ir zinâms trûkums - viòi nesaòems vairâk nekâ desmitiem tûkstoðu preèu bâzes ierakstîðanai. Kasieris ðajâ brîdî nav pozitîva ideja. Tas pats instruments sâkotnçjâ uzòçmçjdarbîbas kampaòas darbîbas gadâ nav obligâts, bet, ja mçs vçlamies iegâdâties ilgâku laiku, nekâ tas ðíiet, tad likums ir lielisks veids, kâ iegût naudu pirms darba uzsâkðanas.