Fiskalo printeri tikla

Ja jûs vadât restorânu, bâru, kafejnîcu vai âtrâs çdinâðanas çdienus ar kastrolçm, ðis punkts ir jums. Kopð 2015. gada visi cilvçki, kas vada çdinâðanas vietu Polijâ, ieskaitot tâ saucamo "maza gastronomija" ir pienâkums reìistrçt pârdoðanu, izmantojot kases aparâtu, neatkarîgi no tâ apgrozîjuma apjoma.

Pirmâs divu veidu ierîces var izmantot gastronomijas operâcijâs: fiskâlâ kase, ti, ierîce, kas darbojas patstâvîgi, un fiskâlais printeris, kas bûtu jâpievieno datoram ar pârdoðanas pieteikumu, jo tas pat neaizòem savu tastatûru. Ðis jaunais risinâjums tiek pasniegts lielos restorânos vai âtrâs çdinâðanas íçdçs. Mazâs telpâs parasti nav datorprogrammu, lai apkalpotu klientus atseviðíâs tabulâs.Fiskâlajam kases aparâtam gastronomijai bûtu jâveido daþas pamatfunkcijas, noðíirot tâs no parastâ kases aparâta un nodroðinot viesmîïu vai saimnieku darbu, piemçram: palielinot spçku plûdiem un netîrumiem, ilgstoðu akumulatoru, âtru papîra apmaiòu, intuitîvu un funkcionâlu apkalpoðanu vai âtru izdruku, intuitîvu un funkcionâlu pakalpojumu vai âtru izdruku, klients, kurð ar nepacietîbu gaida tabulu, lai saòemtu individuâlu atzinumu. Papildu priekðrocîba ir iespçja saglabât elektronisko èeku kopiju, kas ïauj jums saglabât jûsu izdrukas, piemçram, uz atmiòas lîgumu, kas palîdz viòiem slçpt nepiecieðamo piecu gadu laikâ.Fiskâlajam kases aparâtam gastronomijai vajadzçtu bût optimâlam izmçram, ïaujot tâs dabiskai izmantoðanai pie galda vai pie galdiem, kâ arî mâjâs pârvietojot, kâ arî modernu un populâru dizainu. Çdinâðanas programmatûra iegûs dziïu pârdoðanas uzraudzîbu un viesmîïu detalizçtu nokârtoðanu - kases aparâta iegâde ir dzçriens daudziem starteriem, tâpçc ir vçrts pieminçt, ka, ja ir izpildîti vairâki nosacîjumi, jûs varat saòemt lîdz 90% no naudas vçrtîbas. Tâpat ir vçrts iepriekð aplûkot gastronomijas kases aparâtu, lai varçtu to pârbaudît un apmâcît cilvçkus par tâs izmantoðanas principiem un palîdzçt noliktavâs, lai apkalpotu restorâna punktus.