Fiskala kases perlamutra kiuda 30

Kopâ ar spçkâ esoðajiem noteikumiem nodokïu maksâtâji ir labi aprîkoti, lai tiem varçtu pârdot kases aparâtus pârdoðanai privâtpersonâm. Lçnâm fiskâlie kases aparâti ir obligâti. Pateicoties kases aparâtiem, ir iespçjams ne tikai reìistrçt pârdoðanas apjomus, bet arî kontrolçt noliktavu inventâru, kontrolçt kasieru darbu un daudz mazâk laika reìistrâcijai uzòçmumâ.

Kases aparâtus var izmantot mobilajiem, tas ir, pârnçsâjamiem, vienas sçdvietas un daudzstâvu vai sistçmiskiem.Ir diezgan maz uzòçmumu, kas pârtrauc kases aparâtu pârdoðanu.Ja mçs esam ieinteresçti Krakovas valsts modelî, mçs to varam izvçlçties internetâ, pietiek ar meklçtâjprogrammas ievadi: "kases aparâti Krakovâ". Ðie zîmoli piedâvâ fiskâlâs ierîces no vadoðajiem zîmoliem, augstu vçrtîbu arî daþâdiem lietojumiem, droðiem un jauniem. Mobilie fiskâlie kases aparâti tiek izmantoti pârdoðanai no durvîm lîdz durvîm tirgos un autostâvvietâs. Viena sçdekïa kases aparâti ir saistîti, ja nav nepiecieðams ievçrot uzglabâðanas plânu, tos var savienot ar mçroga vai koda lasîtâju, piemçram, vidçjâ çdinâðanas vai apkalpoðanas vietâs.Pateicoties sistçmas kases aparâtiem, mçs varam pieòemt maksâjumu karðu maksâjumus, pârdot uzlâdes kodus visiem mobilo sakaru operatoriem vai pârdot lojalitâtes kartes.Tehnoloìiski visattîstîtâkâs ir kases aparâti POS, kuriem var pieslçgt visas tirdzniecîbas ierîces, tostarp kodu lasîtâjus, maksâjumu terminâïus, elektroniskos svarus. Pçrkot ðâdu kases aparâtu, bûtu jâatgrieþas pie viedokïa par RAM, augstas veiktspçjas procesora, iebûvçta akumulatora vai nepârtrauktâs baroðanas avota, kas ïauj strâdât ar strâvas padeves pârtraukumu, apjomu, ir vieta bez modeïa un savienotâju skaits. Kases aparâtu cenas ir ïoti atðíirîgas. Vispopulârâkais un vieglâkais, ko mçs varam iegût jau apmçram seðiem zlotiem, jo tik ïoti progresîvi mums ir jâtçrç vairâki tûkstoði zlotu.Daþi nodokïu maksâtâji var palîdzçt ar kases aparâta iegâdi. Pirmkârt, tie, kas pirmo reizi reìistrç pârdoðanu, izmanto kases aparâtu.