Fiskala kase

Aptiekas ir uzòçmumi, kas strâdâ ar nodokïu nosaukumu tâpat kâ jebkurð cits tirdzniecîbas uzòçmums. Sazinoties ar paðreizçjo aptieku, tai jâbût kases aparâtam. Tomçr ðobrîd finansiâlie naudas lîdzekïi bija nenovçrtçjami. Lieli veikali un bûvlaukumam piederoðie veikali parasti izmanto elektronisko iekârtu pârdoðanai.

Tehniski un populâri ðis risinâjums ir ïoti liels. Visi dati tiek pârsûtîti uz datoru, pârdoðana tiek veikta, izmantojot îpaðu datorprogrammu, un èekus drukâ printeris, kas pievienots datoram.

Fiskâlie postnodroðinâjuma fiskâlie printeri rada atbilstoðu pamatu tam, kas ir fiskâlais kases aparâts. Tâ arî izdrukâ kvîtis pçc IT plâna apstiprinâjuma saòemðanas. Printeris tiek plânots tâdâ veidâ, ja bûs kases aparâts - tas drukâ papîra kvîtis ar lîdzîgiem parametriem, uz speciâlâ papîra un ar datiem, kas ir nepiecieðami, kas ir sakârtoti rçíinâ, tâpat kâ tad, kad printeris saòem skaidru naudu kasç. .

Aptiekas ir mûsdienîgi uzòçmumi, kas pârvietojas ar laiku. Ðodien ir grûti ierasties aptiekâs parastos kases aparâtos un medikamentos, uz kuriem ir pielîmçtas cenu zîmes, kas kâdreiz bija obligâti piestiprinâtas pie etiíetes uz jebkura produkta. Realitâte nav nepiecieðama, lai nolasîtu vçrtîbu no jebkuras ðâdas etiíetes un ievadîtu to fiskâlajâ summâ - tas ir arî apgrûtinoðs arî var radît kïûdas. Tâdçjâdi tiek izmantota piemçrotâka metode, kas skenç svîtrkodu no augïiem, kas iepriekð tika ievadîti informâcijas kopâ. Pateicoties ðim skençjumam, mçs varam pieslçgt fiskâlo printeri datoram, kas daudzus gadus izdrukâs obligâtos ieòçmumus un tajâ paðâ laikâ pârdoðanas reìistrçðana darbosies tâdâ veidâ, kas ir daudz pieejamâks, jauns un rada mazâk kïûdu. Fiskâlos printerus ðodien var iegâdâties veikalu mçbeïu pârdoðanas jomâ un specializçtos veikalos ar kases aparâtiem. Pieòemsim pieminçt faktu, ka jums jâinformç nodokïu birojs par fiskâlâ printera iegâdi, izmantojot oficiâlu izdruku, tâpat kâ kases reìistrâcijas laikâ.