Filtru maisiou rathotajs

Bagâþnieki, pateicoties lielam sortimentam filtru maisiòos, kas izgatavoti no bagâtîgiem dokumentiem un daþâdiem izmçriem, un liela tîrîðanas sistçma, sâkot no mehâniskâs lîdz izsmidzinâðanas sistçmai un izvçloties netîrumus ar saspiestu gaisu, atrod to pielietojumu gandrîz visâs nozarçs, kurâs rodas problçmas ar melno gaisu. raþoðanas procesâ.

Ïoti moderni - modulârie filtri, kas visbieþâk tiek pieòemti koka un mçbeïu rûpniecîbâ, labi darbojas arî tad, ja atdala daþâda veida putekïus, piemçram, papîru, plastmasu utt. kâ arî smalki stacionâri putekïu savâcçji, ko atseviðíi lieto daþâm maðînâm.

Kârtridþu putekïu savâcçjiem, neskatoties uz to mazo izmçru, ir raksturîga liela filtrâcijas virsma. Tos izmanto liesiem un maziem putekïiem. Koferçti putekïu separatori tiek izmantoti rûpnieciskajâ filtrâcijâ ar zemu putekïu koncentrâciju. Ar mûsu veidlapas palîdzîbu viòiem ir visa filtrâcijas telpa.

Piedâvâto putekïu savâcçju lielais daudzums ïauj mums izvçlçties pareizo maðînu klienta vajadzîbâm. Vairâk ziòu par mûsu piedâvâjumu var saòemt tîmekïa vietnç vai tieði sazinoties ar mums.

Mûsu piedâvâtie dezinfekcijas produkti ir redzami sprâdziendroðâs klasçs, kas nozîmç, ka tas ir putekïu savâcçjs, kas izgatavots saskaòâ ar ES direktîvas noteikumiem atex, no angïu "atex putekïu savâcçja".

Pielietojums:- putekïi, zâìu skaidas, ðíeldas, kas rodas koksnes apstrâdç- putekïu slîpçðana ar daþâdiem materiâliem- eïïas migla utt.

Mçs iesakâm iepazîties ar jauno filtrçðanas filtru ar moduïu struktûru, kas pateicoties stabilai konstrukcijai, daudzfunkcionalitâtei, iespçjai izmantot daþâdas formas, metode iztukðot un tîrît filtru uzmavas, atradîs pielietojumu jûsu uzòçmumâ un saglabâs to tîru un ziemâ. recirkulâcijas organisms atgûs silto gaisu atpakaï zâlç.