Euro kases aparats

2015. gada 1. janvârî ir pieòemti jauni noteikumi, kas plaði paplaðina to cilvçku loku, kuri izveidojuði ekonomisko kampaòu, kas bûs atkarîga no obligâtâs reìistrâcijas bnet hs fiskâlajâ kasç. Pçdçjâ iemesla dçï daudzâm sievietçm bûs jâiegâdâjas kases aparâts. Diemþçl tas ir mazs izdevums. Tâ kâ kases pârdevçji labi apzinâs, ka neatkarîgi no tâ, kâda vçrtîba ir, pircçji atradîsies, viòi faktiski neiznîcinâs cenas. Tâdçï uzòçmumam, kas iegâdâjas fiskâlo kases aparâtu, iespçjams, ir raksturîgi lieli izdevumi. Vai jûs tomçr zinât, ka uzòçmçji, kas to pirmo reizi pçrk, var mainît kases aparâta iegâdes izmaksas?

Fresh FingersFresh Fingers Efektīvs preparāts cīņai pret mikozi kāju un naglu ādas kopšanai

Kopâ ar mâkslu. 111 para. 4 personas, kas sâk reìistrçt kases aparâta apgrozîjumu un nodokïa summu, var atskaitît no nodokïa izmaksas, kas raduðâs par katra finanðu kases iegâdi 90% apmçrâ no tâs vçrtîbas, bet ne vairâk kâ 700 PLN.Kas bûtu jâdara, lai saòemtu kases aparâta pirkuma cenas atmaksu? Ðajâ sadaïâ nodokïu maksâtâjam ir jâatdod rakstisks paziòojums, kurâ viòð informçs par nopirkto fiskâlo kases numuru skaitu. Tie ir saistîti ar kompetentâs nodokïu iestâdes vadîtâju. Tas nepiecieðams, lai to sagatavotu, pirms sâk reìistrçt preces, uz kurâm tâ darbojas, uzskaiti. Atcerieties, ka, ja mçs pârsniegsim ðo laiku, mçs nesaòemsim kompensâciju, tâpçc ir vçrts paturçt acu laiku. Paskatîsimies arî pçc pçdçjâ viedokïa, ka, ja mums ir tikai viens fiskâlais kases aparâts, mçs neprasâm, lai tas parâdâs savrupâ formâ - viss, kas mums jâdara, ir aizpildît veidlapâ, kas attiecas uz fiskâlâs kases paziòojumu. Tomçr tas var bût acîmredzams, lai atgâdinâtu jums, ka kompensâcijas pamats par kases iegâdi bûs kvîts (vai jauns pirkuma apliecinâjums. Saglabâsim viòu.Kâ izskatâs jautâjums par kases iegâdes izdevumu atmaksu PVN nodokïu maksâtâju panâkumiem? Pieòemsim, ka PVN nodokïa maksâtâjiem ir iespçja norçíinâties ar kases aparâta iegâdi tieði PVN deklarâcijâ par periodu, kurâ tie sâka reìistrçto pârdoðanu fiskâlajâ summâ. Nodokïu maksâtâjs, kas veic PVN, apmaksâjot ikmçneða maksâjumu, var bût lîdz 25% (kaut arî ne tuvu no PLN 175 no konta atmaksâtâ nodokïa gadîjumâ, ja ir pârmaksâts pârmaksâtais nodoklis. Tûlîtçjâ situâcijâ PVN maksâtâjs, kurð maksâ reizi ceturksnî, var sagaidît 50% no tirgojamâs summas, bet ne pârâk daudz PLN 350.