Elektriska udens silditaja atteice

Katrs no mums paðlaik izmanto elektrisko iniciatîvu. Mçs enerìiju izmantojam praktiski visur, tâpçc pçdçjais ir îpaði svarîgs, lai uzzinâtu kaut ko par elektrîbu. Daudziem cilvçkiem tâ ir pçdçjâ reize, kad kontaktdakðu ieslçdzat kontaktligzdâ vai apgaismojumâ.

Un tomçr, lietâs, ir vairâk zinâðanu par iespçjâm, ko mçs varam izmantot arî elektroenerìijas izmantoðanâ. Ðâds pamatinstruments, jo îpaði svarîgs visu veidu strâvas zudumiem, ir jaudas slçdzis, kas mums ïauj slçgt elektroapgâdi dzîvîbai vai telpai, kurâ mçs esam.Strâvas slçdþi ir attîstîjuðies. Jaunâkâ paaudze neatceras vecos skrûvçjamos domkratus, kas lîdz mûsdienâm joprojâm ir atrodami daudzâs mâjsaimniecîbâs. Lai slçgtu elektroapgâdes avotu dzîvoklim, bija nepiecieðams noòemt koríi, patiesîbâ tas bija pçc lietas. Îpaði sabojâti satiksmes sastrçgumi, kas radîja bûtisku kaitçjumu un, iespçjams, netîðas kïûdas ðâdas enerìijas piegâdç. Viòu vietâ bija arî skrûvçjami aizbâþòi, kas bija ârçjais slçdzis, kas aizsargâja spraudni no dedzinâðanas. Daþu traucçjumu vai ðo saulgrieþu laikâ vçtras laikâ ðâds koríis automâtiski izslçdzas, lai tuvâkajâ mâjâ esoðâ iekârta varçtu tikt aizsargâta pret iespçjamâm kïûmçm. Ðâdi enerìçtiskie releji tomçr aizòçma daudz mâjokïu, un kaitçjums nedeva pareizo iespaidu, tâpçc tehnoloìija ir nolçmusi iet kopâ ar laikiem, un moderniem jaudas slçdþiem ir pavisam cits izskats.Elektroenerìijas prieks ir ïoti bîstams. Gados vecâkâs çkâs, kas parasti ir arî vecs, ir vçrts ievietot tuvos dzîvokïu jaudas relejus, pateicoties kuriem mçs varam justies droði, pat spçcîgas atmosfçras izplûdes veidâ, kas ir tâlejoðs spiediens uz elektroenerìiju. Ðâdas ierîces arî rada labu estçtikas periodu dzîvç vai vietâ, kur atrodas ðie modernie slçdþi. Ir vçrts ieguldît mâjas droðîbâ un mîïâkajos mîïajos, jo patieðâm tie ir ïoti labi rîki, kas rada lielisku nozîmi sievietçm, kuras baidâs no attiecîbâm ar braukðanu. Mçs varam viegli atrast ðâdus slçdþus darîjumos ar elektriskajiem. Mums nav jâpârceïas no mâjas, lai iegûtu ðâdus mirkïus, jo bûvniecîbâ mçs atradîsim daudz labu veikalu ar ðo komplektu.