Ekoloiiska modes skate bcrniem

Pagâjuðajâ sestdienâ notika jaunâkâs vietçjo apìçrbu raþotâju kolekcijas prezentâcija. Pasâkums piesaistîja lielu skaitu skatîtâju, kuri vçlçjâs pârbaudît, ko dizaineri ir izstrâdâjuði apvienoðanâs sezonai. No skatîtâju vidus mçs pat varçtu redzçt vairâkas slavenîbas, þurnâlistus un politiíus.Labi izstrâdâtâ izstâde nozîmçja mazâko tematu, un visa lieta noritçja gludi. Pa ceïam mçs varçjâm apbrînot modeïus, kas piedâvâ brîniðíîgus, vasaras, roku darinâtas drçbes. To atraðanâs pamatâ bija pilnîgi paði un smalki audumi ar lielâm, krâsainâm krâsâm, ieskaitot kokvilnu, linu un zîdu. Mûsu reportieri apbçdinâja par gaisîgajiem, krâsainajiem maxi svârkiem kopumâ. Blakus tiem bija arî prieks ar meþìînçm, romantiskâm kleitas un blûzes ar frillçm un izðûti bikini. Vasaras drçbçm dizaineri piedâvâja dâmâm, cita starpâ, pîtas cepures ar âtrâm brimâdçm, dekorçtas ar meþìînçm un oriìinâliem ziediem.Pçc izrâdes tika sagatavota pçdçjo iemeslu dçï sagatavota skaista kâzu kleita. Kleita tika dota personai, kas vçlçjâs palikt anonîma. Turklât tika pârdotas arî daudzas jaunâkâs kolekcijas drçbes. Ieòçmumi no iepriekðçjâs izsoles tiks izvietoti vietçjâ bçrnu mâjâs. Jâuzsver, ka zîmols ïoti atbalsta daþâdas vçrtîgas un ekonomiskas darbîbas. Tâs îpaðnieki jau vairâkkârt ir ieviesuði savus lîdzekïus pârdoðanai, un, kad pârdoðanas objekts bija pat apmeklçjums vienâ no rûpnîcâm.Uzòçmuma pârstâvis mums teica, ka jaunâkâ kolekcija nonâks veikalos tikai maija sâkumâ. Turklât viòð informçja, ka zîmols plâno izveidot datoru veikalu, kurâ kolekcijas bûtu publiskas, nevis stacionâras.Vçl viens apìçrbu uzòçmums ir viens no ievçrojamâkajiem apìçrbu raþotâjiem reìionâ. Visos reìionos ir vairâkas rûpnîcas. Tâ nodarbina vairâkus tûkstoðus cilvçku, jo îpaði daudzus no labâkajiem ðuvçjiem, ðuvçjiem un dizaineriem. Laiku pa laikam uzòçmums izdod kolekcijas saskaòâ ar pazîstamiem poïu dizaineriem. Ðîs kolekcijas ir tik populâras, ka pat pirms veikala atvçrðanas tie, kas jau ir gatavi no rîta, veido garas rindas. Ðîs kolekcijas notiek vienâ dienâ.Ðî darba augïi daudzu gadu garumâ ir ïoti populâri klientu vidû un ðajâ reìionâ, kad un ârzemçs. Rakstot par viòu, ðíiet, nemaz nerunâjot par daudzajiem gandarîjumiem, ko viòa ir sasniegusi un kas apstiprina, ka rezultâti ir augstâkâs klases.

Skatiet mûsu veikalu: Vienreizçji apìçrbi, sari