Dziesma no kases aparata

Novitus kases aparâts ir paredzçts personâm, kas rada savu biznesu, un to ieplûde pârsniedza Finanðu ministrijas pasûtîtâs vçrtîbas.

Dienas gaitâ par katru pircçja iegâdâto produktu ir jâizsniedz kvîts, kas pçc tam veidam ir sûdzîbas pamats, un personai, kas veic uzòçmçjdarbîbu, ir pamats atgriezties Nodokïu birojâ.

Lai to izdarîtu, ir lietderîgi izdrukât ikdienas fiskâlos pârskatus un ikmçneða fiskâlos pârskatus. Fiskâlais pârskats (ti, ikdienas vai ikmçneða ir kases aparâta izdots materiâls, kas izraisa tâdas iespçjas kâ pirkuma un nodokïu likmes noteiktâ laika periodâ (dienâ vai visu mçnesi, norâdot konkrçtas nodokïu likmes un atbrîvojumu no pârdoðanas. Ðâda ziòojuma mçríis ir parâdît ikdienas vai ikmçneða bruto ienâkumus, detalizçti norâdot daþâdâs PVN nodokïa likmes.

Kad drukât kases pârskatus?

Kâ minçts iepriekð, ir divu veidu fiskâlie pârskati: katru dienu un mçnesi. Kâ norâda vârdi, kases aparâtu pârskati tiek izdrukâti katru dienu un vienreiz maijâ, lai iegûtu rezultâtu.

Dienas fiskâlais pârskats ir pieejams pârdoðanas beigâs noteiktâ dienâ, lîdz tâ iedarbîbai, lîdz 24:00. Varat arî izdrukât to vçlâk, bet pirms pirmâ darîjuma nâkamajâ dienâ. Tomçr viòam bûtu jâparedz, ka izdruka pçc pusnakts bûs vçl viena diena. Dienas fiskâlajâ pârskatâ tiks parâdîta summa, par kuru tika pârdotas ðîs zinâmâs dienas rezultâti.

Nodokïu pârvaldei ir nepiecieðami ikmçneða fiskâlie ziòojumi. Ikmçneða lîdz pusnaktij, pirms pirmâs pârdoðanas citâ dienâ, kas rada jaunu mçnesi, jâizveido ikmçneða fiskâlie pârskati. Mçneða pârskats ir pierâdîjums, kas uzdrukâts uz summu, kas ietver visus iepriekð izdrukâtos dienas pârskatus. Ðâds pârskats parâda mums kopsavilkumu par konkrçtâ mçneða ietekmi. Ikmçneða ziòojums tiek sniegts tikai reizi mçnesî.

Ja dienas vai mçneða pârskats beidzas pçc pusnakts, bet pirms pirmâs pârdoðanas, bet ziòojumâ parâdîsies atðíirîgs datums, nekas nav nervozs, jo ðajâ gadîjumâ nav nepiecieðams izskaidrot.