Duou savaccjs

tablešu klasifikācija efektivitāteiTablešu klasifikācija efektivitātei

Putekïu savâcçjs, kas izgatavots saskaòâ ar atex putekïu savâcçja principu, ir pilnîbâ filtrçts, maiss ar íçdes konveijeru, kas paredzçts vidçjâm un ârkârtçjâm attîrîðanas iekârtâm ar priekðlikumu paplaðinâðanai perspektîvâ.

Smagâkâs izejvielu frakcijas ir atdalîtas, jo îpaði putekïu savâcçja izpleðanâs kamerâ. Atliktais produkts tiek izvçlçts, izmantojot íçdes konveijeri rotâcijas vârsta tuvumâ, izraisot vielas spiedienu bez spiediena ârpus filtra.

Ikdienas darbâ putekïainu gaisu iesaka galvenais cauruïvads. Tad putekïainais gaiss tiek ievietots putekïu savâcçjâ. Uz filtra ieejas ir pretvârsti, kas ir pieejami putekïu savâcçja ikdienas ekspluatâcijas laikâ. Vârsta aizvçrðana notiek, kad izslçdzçjs ir izslçgts.

Kad gaiss atrodas putekïu savâcçja ieplûdes kamerâ, tas atgrieþas pie izpleðanâs, kas padara lielâs frakcijas nonâkuðas piltuves apakðâ. Materiâls, kas savâkts putekïu savâcçja apakðâ, caur íçþu konveijeru tiek pârvietots uz materiâla noòemðanas punktu. Zem materiâla savâkðanas punkta ir rotçjoðs vârsts, kas izraisa produkta spiediena samazinâðanu ârpus putekïu savâcçja. Frakcijas, kas nepazûda tieði filtra apakðâ, tiek nosûtîtas uz filtra uzmavâm. Kad filtra maisi ir pabeigti, svaigs gaiss sasniedz putekïu savâcçja izejas kanâlu.

Visu elementu augðpusç tiek iegûts regenerçjoðs ventilators, kas ir 1,1 kW vai, pçc izvçles, 2,2 kW, kas ïauj tîrît somas, radot gaisa plûsmu ar apgrieztu plûsmas virzienu kopâ ar uzstâdîto secîbu. Reìenerçjoðâ ventilatora motoram ir bremze, kas novçrð ventilatora pârvietoðanos pçc apstâðanâs, kas maksimizç tîrîðanas procesa efektivitâti un samazina trokðòa lîmeni. Galvenokârt reìenerçjoðais ventilators atrodas 50 Hz darbîbai, kas ir veiksmîga 1,1 kW motoram. Tomçr jûs varat maksimâli palielinât lîdz 60 Hz tîrîðanas ventilatoru efektivitâti, ko pçc izvçles atïauj 2,2 kW motori. Filtrçðanas maisiòi putekïu savâcçjam tiek iztîrîti tâ raþoðanas laikâ (tieðsaistç, kâ arî pçc tâ off-line.