Drodibas prasibas darba procesiem

ATEX - tas ir Eiropas Savienîbas princips. Tajâ noteiktas pamatprasîbas, kas jâizpilda katrai precei, kas tiek izmantota sprâdzienbîstamâs vietâs. Detalizçtâs prasîbas ir iekïautas lîgumos, kas saistîti ar ðo principu. No otras puses, prasîbas, ko nereglamentç ne direktîva, ne standarti, var bût iekðçjo noteikumu mçríis, kas ir saistoðs nâkamajâm dalîbvalstîm.

procedûraÐie noteikumi nevar bût tikai daþâdi ar padomu, turklât viòiem nav tiesîbu palielinât savas cerîbas. Tâ kâ ATEX Direktîva 94/9 / EC mums liek CE maríçjumu. Tâdçjâdi katram "ATEX" produktam, kas tika apzîmçts ar Ex simbolu, raþotâjam sâkotnçji bija jâbût CE maríçjumam. Un arî iziet procedûru vai ir salîdzinâms ar "treðâs puses" aktîvu lîdzdalîbu, ja raþotâjs izmantoja moduli, kas nav A modulis.

Noteikumu vienâdoðanaTâ kâ pretrunîgajiem noteikumiem par droðîbu konkrçtâs ES valstîs bija lieli ierobeþojumi tuvu preèu plûsmai starp dalîbvalstîm, tika nolemts saskaòot ðos noteikumus. Attiecîbâ uz ierîcçm, ko izmanto lomai sprâdzienbîstamâs zonâs 1994. gada 23. martâ, Eiropas Parlaments un Eiropas Savienîbas Padome izsludinâja Direktîvu 94/9 / EK ATEX, kas tika nodota dzîvoklim 2003. gada 1. jûlijâ. Tika ieviesta arî Direktîva 1999/92 / EK ATEX137 - to sauca arî par ATEX LIETOTÂJI. Tâ attiecâs uz nelielâm prasîbâm attiecîbâ uz darba droðîbu, darba telpâs, kur mçs varam sasniegt sprâdzienbîstamu vidi.Pirmâ direktîva tika pieòemta uzturçðanas kârtîbâ 2003. gadâ. Otro direktîvu 2003. gada 29. maijâ noteica Ekonomikas, lietu un sociâlo metoþu ministrija, un tâ sâkâs 2003. gada 25. jûlijâ. ar higiçnu, apvienojumâ ar priekðlikumu, lai tiktu ievçrota sprâdzienbîstama vide darba jomâ, kas aizstâja 2003. gada regulu.