Drodiba ar datoru

Mirapatches

Pârrâvuma diski tiek apzîmçti kâ droðîbas membrâna, plîsuma disks vai droðîbas galva. Tos ârstç daþâdâs nozarçs un nozarçs. Vienmçr, kad pastâv reâls risks, kas saistîts ar spiediena attîstîbu bîstami augstâ pakâpç, kas var izraisît lielas ierîces kïûmes.

Flîþu izmantoðana ir atbilde uz jautâjumu par îstermiòa droðîbu.

Flîþu uzstâdîðana, kas ir aktîvas vai integrçtas ar droðîbas vârstiem. Pateicoties visai montâþas sistçmai, t.i., plâksnes un droðîbas vârsta kombinâcijai, vârsts ir aizsargâts pret laika apstâkïu un dabiskâs vietas nelabvçlîgo ietekmi.

Flîzes ir daudz lçtâkas nekâ vârsti, tiem ir îsâks kalpoðanas laiks, bet daudzi no tiem izmanto tos.

Droðîbas plâksne darbojas tâdâ formâ, kas âtri atbrîvo darba vidi no aizsargâtas ierîces, piemçram, tvertnes. Ja tiek konstatçts bîstami augsts spiediens, plâksne sagrauj griezuma zonâ. Tvertnes pârtraukuma rezultâtâ rodas brîva izvçle un netiek sasniegts tvertnes sprâdziens vai atteice.

Vieglâkie un vismazâk tehnoloìiski attîstîtie flîzes ir vislielâkâs. Tad ir dizains, kam ir îpaðs griezums. Ja tas sasniedz tikai nopietnu spiediena palielinâðanos vai putekïu vai gâzu uzkrâðanos, îsais laiks automâtiski izzudîs, kas nozîmç, ka nav sprâdziena.

Atbildîgi ir arî droðîbas plâksnes, kas ir maríçtas ar lâzera tehniku. Tie var bût izmantoti pârtikas, kosmçtikas, farmâcijas, ekoloìijas, automobiïu uc nozarçs.