Datorprogramma lasit

Cietu gaïas çdienkarte ir dzçriens no spçcîgâkajiem un labâkajâm idejâm, lai izveidotu garðîgas uzkodas. Ja mçs paði iedroðinâjâmies, mçs nezinâm, ko viòus òemt, mçs varam izveidot apetîti meklçjoðu plâksni ar desâm.

vienoðanâsLabâkâ plâksne ir redzama, ja tajâ radîtajiem rezultâtiem ir daþâdi toòi un modeïi. Mâjâs varam organizçt vieglas filejas ðíçlîtes un apaïâs salami ðíçlîtes. Tomçr ir svarîgi, lai atseviðías ðíçles izveidotu formçtu kompozîciju. Mçs varam jums maksât, lai rakstîtu ðíçles rindâ tâdâ veidâ, lai katrs rulonik bûtu pârliecinâts. Vçl interesantâk, vçl bîstamâks risinâjums ir sakârtot ielâpus ziedu organizçðanâ. Pieðíirot viòiem pareizo formu, vienkârði ievietojiet tos zobu bakstâmais.

estçtikaKonservçtâ gaïas plâksne vçlas tikt piegâdâta stilâ, kas bûs gaumîgs un elegants. Visas ðíçles jâsagrieþ vienmçrîgi un plânâ ar asu nazi vai speciâlu aprîkojumu, kas noteikti ir íîïu griezçjs. Desu gabaliòus var sagriezt pa diagonâli un iegâdâties blakus ruïïiem.

EkstrasMçs varam arî organizçt olîvas, sierus, kokteiïu tomâtus un salâtu lapas uz gaïas. Sparìeïu noformçjums ruïïos vai pildîjums tajâs ir kïuvis aizvien svarîgâks. Iespçjams, viòð var tikt salikts ar olu pastu, pipariem, mârrutku krçmu, sinepçm vai pesto. Liels papildinâjums ðâdiem ruïïiem bûs laða rullîðu un garðaugu krçms. Ka kâ papildinâjumu mçs izvçlamies sieru, tâ garðu, lai tas atbilstu sasmalcinâtajiem çdieniem. Un tâ kalpo karstiem, nogatavinoðiem sieriem pçc nogatavinâðanas, piemçram, Parmas ðíiòía vai chorizo desas.

stiprie dzçrieniUzkodas, kas izgatavotas no vieglajiem aukstajiem gabaliem, ir vislabâk piemçrotas baltam, sausam vînam. Ja mûsu pasniegtajai gaïai ir daþas labâkas garðas, ir vçrts laist sausu sarkanvînu uz galda. Optimâlais risinâjums ir vispirms pasniegt vieglas aukstâs gaïas ar balto vînu, pçc tam asâku pçc siera, kam sarkanvîns ir visvairâk piemçrots, un noteikt problçmas un laðu ruïïus ar rozâ vînu.