Datorprogramma grafiti

No angïu valodas uzòçmuma resursu plânoðanas, tâpçc nekas cits kâ uzòçmuma resursu turçðana. ERP sistçma ir pçdçjâ tehnoloìija, kurâ mçs efektîvi plânojam visu uzòçmuma rezervju pârvaldîbu. Ir arî definîcija, kurâ datorsistçmas tiek izmantotas, lai atbalstîtu zîmolu vadîbu vai grupu sadarbîbu, kas savstarpçji mijiedarbojas konkrçtâ uzòçmumâ.

Resursu optimizâcijaViòi meklç informâciju un uzkrâj informâciju par iepriekð savâkto informâciju. Ðî rîcîba var pateikt visu vai daïu vadîbas lîmeòa un uzlabot resursu optimizâciju, ko uzòçmumi vçlas izmantot, un procesus, kas tiem pieder. Ir daudz veidu ERP sistçmu, kas ir iekïautas integrçto informâcijas sistçmu klasç. Dzçrieni starp tiem ir moduïu veids, kas tiek izplatîts no neatkarîgiem, bet sadarboties veidojoðiem lietojumiem. Otrais ir integrçta sistçma, kas balstîta tikai uz informâcijas bâzi un paðu uzòçmçjdarbîbas platformu, kurâ nav moduïu apmaiòas.

MRP sistçmu izstrâdeUzòçmumu resursu plânoðanas sistçmas ir tikpat dîvainas kâ MRP II sistçmu izstrâde. Galveno elementu dzçriens ir datu pamats. Attiecîgajos moduïos parasti ir ðâdas jomas: pârdoðana, klientu attiecîbu pârvaldîba, iepirkums, uzglabâðana, grâmatvedîba un finanses. Ðîs sistçmas galvenokârt ïaus mums ieviest individuâlo patçrçtâju kontakttiesîbas. Vçl viena svarîga ðo shçmu priekðrocîba ir nodroðinât lietotâjiem plânoðanas procesa izpildi, runâjot par izmaiòu veikðanu, piemçram, alternatîvu risinâjumu pieprasîjumiem vai labojumu veikðanu. Organizâcijas piedâvâtie risinâjumi, lai pierâdîtu piegâdes puses lieluma izmaiòas. Ðobrîd ERP sistçmâm no tâ saucamajiem augðçjiem un vidçjiem plauktiem ir tieða platforma lietojumprogrammu izstrâdei.