Darba drodiba un higicna datora

Grâmatas droðîba un higiçna ir bûtisks faktors jebkurâ uzòçmumâ, tâpçc ir vçrts sagatavoties pozîcijas pârbaudei un bût atbilstoðai dokumentâcijai. Protams, no ðî lîmeòa ir izstrâdâta programmatûra uzòçmumiem, kas palîdzçs darba devçjiem.

EcoSlim

Populârâkâ programma, kas nodroðina veselîbas un droðîbas vadîbu, ir Vademecum BHP. Ðajâ programmâ ir pastâvîgi atjauninâti tiesîbu akti. Tas atvieglo profesionâlâ riska identificçðanu vienâ darba vietâ, pateicoties tam tiks sagatavots plaðs darba revîzijas klâsts, turklât bûs svarîgi noteikt cilvçku un studentu nelaimes gadîjumus darbâ. Ir arî cieðo funkciju grafiks, pateicoties kam ir svarîgi ievçrot visu pamatinformâciju, lai viòi nepalaistu garâm piemçru. Aizsardzîbas pasâkumu izvçle, kas raksturîga konkrçtam tipam, ir ïoti prestiþa, bet ðis projekts ïaus tos viegli pielâgot izveidotajai pozîcijai. Tas viss attiecas uz apìçrbu un aprîkojumu.Ïoti pievilcîga programma veselîbas un droðîbas jomâ ir programma, kas tiek izlaista moduïos, un katrs no tiem nozîmç kaut ko. Nopietnâkie ir negadîjumu modulis un riska modulis. Tâ kâ to ir viegli uzminçt, nelaimes gadîjumu modulis ir atkarîgs no nelaimes gadîjumu smaguma noteikðanas un riska modulis nosaka darba risku konkrçtâ darba vietâ. Viòam ir ïoti daudz jaunu profesiju veidu, kam var attiecinât profesionâlo risku. Vçl viens ir veselîbas un droðîbas elements un aizsardzîbas modulis. Arodveselîbas un darba droðîbas modulis tiek pârcelts uz darbinieku uzskaiti attiecîbâ uz veselîbu un droðîbu, pirmkârt, par pabeigtu apmâcîbu un ar to saistîtajiem mâcîbu datumiem, aizsardzîbas modulis iegâdâs, lai atbilstu darbinieka individuâlajiem aizsardzîbas lîdzekïiem. Kursu modulis ir nepiecieðams dokumentu apritei starp citiem departamentiem. Ðâda programmatûra atvieglo uzòçmuma darbîbu veselîbas un droðîbas jomâ.