Ckas veidodana ar biznesa forumu sistcmu

Katrs no sacensîbâm rada savu individuâlo, saprotamu, bet viesiem - þargonu. Tas neatðíiras no tulkotâjiem. Dotais tulkoðanas aìentûras personâls, kas tiek aicinâts atlikuðajos, daþreiz smieklîgi, lai nesaistîtu klausîtâja lauku, kâ tas ir. Ir iespçjams satikt cilvçkus, kuri ir palikuði, aizgâjuði vai nokïuvuði. Ko norâda norâdîtâs frâzes?

Tulkots tulkotâjs - persona, kas òem no daþâm CAT programmâm, proti, datorizçtu tulkoðanu, ko tâs uzskata par labâku tulkoðanas darbu. Citiem vârdiem sakot, CAT rîks piedâvâ tulkojumu, ja teksts ir lîdzîgs tam, ko tulkotâjs jau tulkojis.Tulkots tulkotâjs - tulkotâjs, kas jums nav birojâ, un pçc tam, kad viòam ir rûpçjies, mçs saòemam automâtiski ìenerçto pastkasti.Tulkots tulkotâjs - tulkotâjs, kas ir dabisks konkrçtâ elementâ, piemçram, viòð dzîvo atvaïinâjumâ.

Visbieþâk iesaistîtais ir konkabina atgrieðanâs. Ðo frâzi izmanto, lai aprakstîtu sievieti, kas ir pârklâta ar sinhrono tulkojumu, t.i., tulkotâjs, kurð, stâvot skaòas necaurlaidîgâ kabînç, pârvçrð dzîvos runâtos tekstus telpâ. Lai to saprastu, ieinteresçtajai personai ir jâievieto îpaðas austiòas un jâizvçlas programma, lai ietekmçtu valodu. Ðîs kustîbas vîriðíîga variâcija ir konkabent, tâpçc, analogi, tas ir veids, kas interpretç vienlaicîgi.Tulkojumu aìentûras, protams, kâ uzòçmumi, kas sniedz daþâdus pakalpojumus, sniedz viena otrai specifiskas frâzes, kas ir saprotamas, bet ðîs profesijas cilvçkiem. Protams, viòi parasti cenðas izvairîties no tiem, kas ir veiksmîgi attiecîbâs ar vîrieti, bet, kâ jûs zinât, ir grûti atteikties no ieradumiem. Un, kad mçs esam tulkotâja uzòçmumâ, mçs dzirdam, ka poïu valoda ir pazudusi, vai arî kâds cits tulkotâjs mums labâk pârtulkos tekstu, jo tas ir SCOATED, nav pârsteigums ... Jûs varat lûgt labu situâciju tâdâ stâvoklî kâ tulkoðanas birojs, kas lûdz tulkojumu cilvçka apgrozîjums ir tas, cik daudz uz sçdekïa, bet tas nenozîmçs pârmçrîgu interesi par ìimenes tulkotâju.