Centralais putekisuccju uzocmums

Vivese Senso Duo ShampooVivese Senso Duo Shampoo Matu izkrišanas problēmas efektīvs risinājums

Daudzi no mums tîrîðanas laikâ noteikti cînâs ar izkliedçtajiem putekïiem, kas paliek telpâ tîrîti, pârvadâjot vielas, kas bieþi izraisa ïoti nopietnus alerìijas simptomus. Ar to ir jâsaskaras ar vieglâku, nekâ mçs domâjam. Pirmo putekïu sûcçju montâþa 100% ïauj çrti atbrîvoties no netîrumiem un mikroorganismiem ârpus çkas.

Centrâlie putekïsûcçji ir kanâlu veids, kas pastâvîgi atrodas çkas robeþâs un apzinâs atkritumu apglabâðanu centrâlajâ valûtâ, kas atrodas pagrabâ, saimniecîbas telpâ vai garâþâ. Tîrîðanas sprausla un ðïûtene ir savienota ar sûkðanas centriem, kas atrodas çkâ. Kad ðïûtene ir savienota ar vienu no ligzdâm, centrâlâ ierîce automâtiski ieslçdzas. Iesûktais gaiss pçc putekïu atdalîðanas tiek veikts ârpus çkas, un atkritumu tvertne ir pietiekama, lai iztukðotu reizi divos mçneðos. Kâpçc svarîgs putekïsûcçjs ir tik noderîgs, ka arî delikâtâka izvçle nekâ parastam putekïsûcçjam? Vakuuma putekïu noòemðana ir mûsdienîga, inteliìenta mâjas tehnoloìija, kas paaugstina mûsu îpaðuma vçrtîbu un uzòem dzîves lîmeni. Daudz daudz efektîvâk filtrç gaisu mâjâs arî neatstâj izkliedçtus pçdu putekïus, kas ir ïoti efektîvs risinâjums, jo îpaði alerìijas slimniekiem, atðíirîbâ no tradicionâlâ putekïsûcçja. Gaiss no putekïsûcçja, kas satur alergçnus un vîrusus, tiek izpûstas ârpus çkas, tîrîðana ar ðâdu putekïsûcçju ir pirmâ, lielâka un tuvâka. Viens no ieguvumiem ir tas, ka, novietojot bûtisku ierîci mâjîgâ vietâ, tîrîðanas laikâ mçs ievçrojami samazinâm troksni. Sakarâ ar to, ka nav elektrîbas kabeïa, mums tas nav jâturpina kâ parastais putekïu sûcçjs, visa iekârta, kas notîra putekïus, ir paslçpta, un gluda un elastîga sûkðanas ðïûtene ïauj mums sasniegt pat vistâlâkos stûrus bez pacelðanas. Nav izmantoto filtru iemesla, putekïsûcçja sûkðanas jauda ir parasta un nesamazinâs tvertnes uzpildes skaitu, tâpçc, ja ir vieta tradicionâlajâ putekïu sûcçjâ.