Pyuypczuk

Raþoðanas tehnoloìiskie procesi ir saistîti ar putekïu piesâròojuma emisiju, îpaði izejvielu ieguves laikâ, sasmalcinâðanu, slîpçðanu, sajaukðanu un skrîningu. Papildus troksnim rûpnieciskajiem putekïiem ir visnopietnâkie veselîbas apdraudçjumi cilvçkiem ðâdâ vietâ.

Pateicoties idejai par

Uzocmuma vadiba

Pareiza uzòçmuma vadîba ir katra vadîtâja ziòâ, un tas ir viens no svarîgâkajiem uzdevumiem. Bez pienâcîgas vadîbas nav iespçjas panâkt ilgtermiòa un elastîgu ietekmi uz pârdoðanu, tâpçc ðim uzdevumam tiek pievçrsta

Zvcrinats tulks

Kad mçs nonâkam pie sveðvalodu tekstu vai faktu, kas atbilst juridiskajâm formâm, likvidçðana, mums ir jâsaòem tâs personas pakalpojumi, kas ir profesionâli iesaistîtas tajâ.

Lai tulkotu juridiskos tekstus, mçs varam & nbsp;

Modes filmu dovs

Pagâjuðajâ sestdienâ tika demonstrçta vietçjâ apìçrbu raþotâja jaunâkâ kolekcija. Pasâkums piesaistîja lielu skatîtâju skaitu, kuri vçlçjâs redzçt, ko dizaineri bija darîjuði apvienoðanâs sezonâ. No auditorijas mçs varçtu pat identificçt daþas slavenîbas,

Gdaoskas gaisa piesaroojums

Katru dienu, arî telpâ, kâ arî birojâ, mçs ieskauj daþâdas ârçjas vielas, kas ietekmç mûsu pârtiku un veselîbu. Papildus pamata atlaiðanai, piemçram, atraðanâs vieta, temperatûra, mitrums un viss, mums ir jâveic

Loga tehniskais stavoklis

Precîza slodzes garðas un izskata noteikðana ir obligâta, lai analizçtu iekârtas tehnisko stâvokli, materiâlu izvçli, bojâjumu cçloòu izteikðanu vai priekðlikumus izmaiòâm un aprûpei.

Lîgumâ ar iepriekð minçto mçs izmantojam skaitliskâs metodes, lai

Franeu apicrbu rathotajs

Ðonedçï tika sagatavota vietçjâ apìçrbu raþotâja jaunâkâs kolekcijas prezentâcija. Pasâkums piesaistîja neskaitâmus skatîtâjus, kuri redzçja, ko dizaineri sagatavoja nâkamajai sezonai. Starp auditoriju mçs pat varçtu redzçt vairâkas slavenîbas, þurnâlistus un politiíus.Rafinçtais

Bosch trauku mazgajamas madinas kiumes atrums

Daþâdu neveiksmju sekas var radît pârmçrîgu spiedienu. Îpaðas ierîces, ko sauc par pârrauðanas diskiem, atzîst, ka ir svarîgi aizsargât instrumentus un formas no kïûmçm un bojâjumiem, kam var bût tâlejoðas un

Virtuala realitate kas tas ir

Ja jûs dodaties uz dizaina centru Krakovâ, mçs piedâvâjam tev mûs - esmu iemiesojusies virtuâlajâ realitâtç! Uzticieties mûsu uzticamâm labu darbinieku komandâm, kas tikai gaida, lai jums palîdzçtu. Ar mums jûs

Valodu zinadanas vacu valoda

Ðobrîd darba devçji arvien vairâk pievçrð uzmanîbu valodu mâcîðanai gan mûsu viesiem, gan kandidâtiem produkcijas raþoðanai. Agrâk, ar galveno valodas apguvi vai pat nezinot nevienu citu, izòemot dzimto valodu, bija svarîgi