Psiholoiiska palidziba glivicc

Bieþi tiek parâdîti jauni, parâdâs jaunas problçmas. Stress katru dienu pavada mûs, un vçl citi punkti vçl vairâk veicina mûsu vçlmi izmçìinât. Finanðu problçmas, ìimenes problçmas, îstenoðanas konflikti ir tikai to

Fiskali leiionarie printeri

Ir pienâcis laiks, kad fiskâlie çdieni ir obligâti saskaòâ ar tiesîbu normu. Tâdçjâdi pastâv elektroniskas organizâcijas, kas reìistrç ienâkumus un nodokïa summu, kas jâmaksâ no vairumtirdzniecîbas. Viòu trûkuma dçï uzòçmçju var

Apmacits angiu tulkojums

Tehnoloìiju nepârtrauktais spiediens uz priekðu atstâj daudzas otras darba vietas. Tie ir derîgi daudzâs rûpnîcâs. Diemþçl tas rada jaunus draudus praksei. Paðlaik pirmais "Nowak" no aleja netiks saòemts ðâdâ veikalâ. Bieþi