Bremthu sistcmas aprciins

Mûsu pçdçjâ politiskajâ sistçmâ dzçriens no nozîmîgiem un viegli izmantojamiem saukïiem bija teikt, ka tehnoloìija ienâk mâjâs. Bez tehnoloìijas ikdienas darbîbâ neviens to nevar izdarît. Ka arî paðreizçjâs vecâkâs paaudzes vecmâmiòas jautâ: "Kâpçc virtuvç ir nepiecieðama otrâ maðîna, jûs nevarat sarîvçt sieru un sagriezt maizi ar nazi?

Tad pacients meita, meitene vai mazmeita atbildçs ar noteikumu: "Bet mamma / vecmâmiòa, ðî nav cita maðîna, ðî grieðanas maðîna ir visu veidu çdienu grieðana, nevis tikai maize!" Un viòam ir taisnîba. Jûs varat to sagriezt un jebkâdu gaïu, pat cieto sieru, kâ arî dârzeòus un augïus. Un biezâs ðíçlîtçs. Ir ïoti þçl, ka tas neòem augïus.Katrâ vçrtçtajâ mâjsaimniecîbâ privâtajâ virtuvç tiek izmantota cita veida sadzîves tehnika. Daþreiz mâjas skaitîtâjiem nav vietas, un jums ir jâizlemj, ko likt uz augðu un kâdas ierîces slçpt skapjos.Vçl viena mûsdienu un tehnoloìiju problçma virtuvç ir briesmas, kas var apdraudçt nepieredzçtus un ziòkârîgus bçrnus. Par laimi, daþi sadzîves tehnikas raþotâji aprîko savas ierîces ar bçrnu aizsardzîbu, bet arî ar neuzmanîgu, miegainu klientu un ikvienu, kas nevçlas lasît instrukcijas, atmiòu. Ir pçdçjie, cita starpâ, naþi, nav iespçjas tîrît robotu daïas, ja pastâv draudi, ka maðîna mçìina strâdât utt.Tâ kâ 612p burvju griezçjs ir paredzçts jebkura veida pârtikas grieðanai, tas droði atradîs lietoðanu jebkurâ pârtikas preèu veikalâ. Tur darbinieki, kas apmâcîti par ierîces lietoðanu, visu dienu izmanto jaunas metodes priekðrocîbas.