Bankrota uzocmuma gramatvediba

Uzòçmumu îpaðnieki bieþi meklç datorprogrammu, kas atbrîvos viòus no monotona un laikietilpîga darba, vienlaikus saglabâjot grâmatvedîbas uzskaiti un norçíinus ar nodokïu nosaukumu. Grâmatvedîbas sistçmas atbilst visiem ïoti bagâto uztvçrçju jautâjumiem, saglabâ tos elastîgus un viegli lietojamus. Kas ir ârkârtîgi svarîgi, tie ir pielâgoti pareizajiem noteikumiem un elastîgi beigâs, lai apmierinâtu lielâkâs lietotâju grupas prasîbas. Piedâvâjums ir vçrsts arî uz uzòçmumiem, kas veic pilnîgu uzskaiti, savukârt iestâdes, kas òem vçrâ visu peïòas un izdevumu grâmatu vai vienotas likmes nodokïa bâzi.

Enovas grâmatvedîba ir visas funkcijas, kas nepiecieðamas, lai droði saglabâtu tirdzniecîbas portfeli: no konta pârvaldîðanas, grâmatvedîbas un grâmatvedîbas, norçíinu noskaidroðanas lîdz pamatlîdzekïu pârvaldîbai.

Enova ir ïoti lietotâjam draudzîga sistçma ar mûsdienîgu interfeisu, kas nodroðina vislabâko funkcionalitâti un darba çrtumu. Pateicoties intuitîvajam sistçmas veidotâjam, grâmatas sâkums ar projektu neradîs problçmas pat daþiem pieredzçjuðiem lietotâjiem.

Ðis nodoms, salîdzinot ar nâkamajiem, dod daudz lielâku elastîbu. Papildus pamata sistçmas pilnîgai funkcionalitâtei tas ïauj iestatiet savus pârskatus un izdrukas, aprakstiet biznesa notikumus tâdâ paðâ veidâ, veiciet ierakstu analîzi atbilstoði daþâdâm formâm, izmantojot tâ saukto vai nokârtot norçíinus pa daïâm vai ierakstît tos saskaòâ ar citiem veidiem. Iespçjams arî citu risinâjumu ievieðana.

Grâmatvedîbas programmas pamatiezîmes:KPiR vai vienotas nodokïu reìistrâcijas veikðana;PVN ierakstu redzçðana un uzskaite: pirkumi, pârdoðana, skaidras naudas norçíini, PVN korekcijas maksâjumiem, kas tajâ laikâ nav atmaksâti;pamatlîdzekïu un iekðçjo un juridisko vçrtîbu uzskaite;standarta algu pakalpojums;Skaidras naudas un bezskaidras naudas norçíinu pakalpojumi, skaidras naudas pârskati;ZUS deklarâciju izsniegðana arî iespçju eksportçt uz Maksâtâju.