Auchan modes skate

Mûsdienu sestdienâ notika modernâ vietçjâ apìçrbu raþotâja kolekcijas moderns displejs. Pasâkums piesaistîja lielu skatîtâju skaitu, kuri vçlçjâs redzçt, ko dizaineri pabeidza apvienoðanâs sezonu. No auditorijas mçs varçjâm saprast pat vairâkas slavenîbas, þurnâlistus un politiíus.Labi plânotais ðovs bija visjaunâkais un pilnîba beidzâs bez ðíçrðïiem. Uz virsmas mçs varçjâm apbrînot modeïus, kas piedâvâ brîniðíîgus, vasaras, roku darinâtas drçbes. To raþoðanai tika izmantoti tikai efektîvi un gaisîgi audumi ar augstas krâsas krâsâm, ieskaitot kokvilnu, linu un zîdu. Mûsu reportieriem patika vislielâkâs gaismîgâs, krâsainas maxi svârki no tamborçtâm summâm. Blakus tiem bija arî meþìînes, romantiskas kleitas un blûze ar grebumiem un izðûti bikini. Maziem apìçrbiem dizaineri, cita starpâ, piedâvâja dþemperiem cepures ar atbilstoðiem apïveida krustojumiem, kas dekorçti ar meþìînçm un krâsainiem ziediem.Pçc izrâdes notika izsmalcinâtas kâzu radîðanas izsole, kas tika izgatavota îpaði ilgu laiku. Kleita tika izmaksâta personai, kas gaidîja, lai paliktu anonîma. Turklât vairâki jaunâkâs kolekcijas apìçrbi tika izsolîti. Ieòçmumi no paða pârdoðanas tiks pieðíirti mûsu bçrnu namam. Jâuzsver, ka vârds ïoti atbalsta daþâdas garðîgas un spçcîgas darbîbas. Tâ îpaðnieki ir atkârtoti izvietojuði savus produktus izsolçs, arî kâ izsoles materiâls bija vismaz visu rûpnîcu apmeklçjums.Uzòçmuma pârstâvis stâstîja, ka jaunâkâ kolekcija nonâks veikalos maija sâkumâ. Turklât viòð paziòoja, ka uzòçmums plâno atvçrt datortehniku, kurâ drîzâk tiktu attçloti apgriezti krâjumi, nevis stacionârie veikali.Jûsu modes zîmols ir viens no âtrâkajiem apìçrbu raþotâjiem. Katrâ valstî ir vairâkas rûpnîcas. Tâ nodarbina vairâkus tûkstoðus darbinieku mûsdienu, galvenokârt, daudzos labâkajos drçbnieku, ðuvçju un dizaineru vidû. Katru reizi zîmols plâno kolekcijas koalîcijâs ar vadoðajiem poïu dizaineriem. Ðîs kolekcijas, protams, ir ïoti populâras, ka daudzas pirms veikala atvçrðanas, gatavas no agra rîta, palielinâs augstâs rindâs. Ðîs kolekcijas notiek vienâ dienâ.Ðî uzòçmuma galotnes jau daudzus gadus bauda lielu popularitâti gan pasaulç, gan ârzemçs. Rakstot par viòu, ðíiet, nemaz nerunâjot par gandarîjumu, ko viòa saòçmusi, un kas nodroðina, ka rezultâti ir visaugstâkâs kvalitâtes.

https://duo-oli.eu/lv/Vivese Senso Duo Oil - Efektīvs matu izkrišanas risinājums, padarot jūsu frizūru sulīgu un skaistu!

Skatît savu veikalu: Vienreizlietojami apìçrbi Gdaòska