Attistiba vacu valoda

21. gadsimts ir spçcîgs pieprasîjums pçc cita veida tulkojumiem. Tajâ paðâ laikâ viòð nebûs vienaldzîgs pret faktu, ka programmatûras vietâm paðlaik ir liela nozîme. Kas sakrît ar ðo vârdu?

Daudzas darbîbas, kas pielâgo konkrçtu produktu mûsu tirgus vajadzîbâm, kas ietver programmatûras tulkoðana un lîdz ar to prasmîga ziòojumu un programmatûras dokumentâcijas tulkoðana noteiktâ valodâ, tomçr to pielâgojot pçdçjai valodai. Tas attiecas tikai uz datuma formâta izvçli vai alfabçta burtu ðíiroðanas sistçmu.Profesionâlai programmatûras lokalizâcijai ir vajadzîgi IT terminoloìiju specializçjoði tulkotâji, kâ arî programmçtâji un inþenieri. Valodu prasmes ir saistîtas ar zinâðanâm un zinâðanâm, kas saistîtas ar ERP, SCM, CRM sistçmâm, programmâm, kas atbalsta domâðanu un radîðanu, vai banku programmatûru. Uzticama atraðanâs vieta ietver iespçjas, kâ ar ârzemju tirgu sasniegt ârzemju tirgu, tâpçc ir pârliecinâts, ka tas ievçrojami pârvçrð uzòçmuma vispârçjos panâkumus.Preèu ievieðana pasaules laukumos ir saderîga ar produktu internacionalizâciju. Tâtad, kâ tas atðíiras no atraðanâs vietas?Internacionalizâcija, tâtad vienkârði pielâgoðana potenciâlo pircçju prasîbâm, neòemot vçrâ daþâdâs vietçjâs specifikâcijas, ja atraðanâs vieta galvenokârt sastâv no katra, lai reaìçtu uz konkrçtu tirgu pieprasîjumu, tâ atbilst konkrçtâs vietas specifiskajâm vajadzîbâm. Tâpçc ðî atraðanâs vieta tiek veikta individuâli visam tirgum un vienreizçjai internacionalizâcijai. Tomçr abi procesi pieaug un ar nopietniem pasaules tirgus darbîbas plâniem - ir vçrts padomât par abu veidu piemçroðanu.Ir atkarîba starp pozîciju un internacionalizâciju, kas jâòem vçrâ, veicot ðos procesus. Pirms atraðanâs vietas uzsâkðanas, internacionalizâcijai jâbeidzas. Tas ir vçrts tâpçc, ka labi izstrâdâta internacionalizâcija ievçrojami samazina lokalizâcijai nepiecieðamo laiku, kas pagarina laika posmu preèu realizâcijai tirgû. Spçle, labi veidota internacionalizâcija, noteikti tiek izmantota, lai veiksmîgi ieviestu rakstu par mçría pârdoðanu, neradot risku pârplânot pçc atraðanâs vietas pabeigðanas.Uzticama programmatûras lokalizâcija var bût uzòçmuma panâkumu rezultâts.