Atkaribas iimijas prezentacija

Datoru îpaðums tiek izmantots ar grâmatu, izklaidi, relaksâciju, informâcijas apmaiòu, virtuâlâm tikðanâs ar sievietçm, kuras mçs nesniedzam jûsu rokâs. Diemþçl ir arî tâds pats atkarîbas avots.

Pirmais atkarîbas simptoms ir virtuâlo kontaktu pârvçrðana par darbu reâlajâ pasaulç - novârtâ atstâjot laiku, kas nav iztçrçts datora priekðâ. Tas galvenokârt saistîts ar finanðu faktiem un pienâkumu neievçroðanu, un ârkârtçjos gadîjumos to pirmâs fizioloìiskâs vajadzîbas. Lai sasniegtu apmierinâtîbu, mums internetâ ir jâtçrç ïoti ilgs laiks. Nâkamâ epizode parasti ir intensîva interneta perspektîvu izmantoðana, ko mçs neparâdîtu tuvâkajam. Pârspîlçta nodarbinâtîba, iegâdâjoties jaunu datoru aparatûru un programmatûru, vienlaikus ir dzçriens no faktiem.

Atkarîbas ârstçðana Krakovas piepilsçtâ tiek izveidota ar tikðanos ar ârstu. Ir problçma, kas ir tik problemâtiska, ka sievietes, kas ir atkarîgas no narkotikâm, bieþi nepamana savu stilu, un tad tas ir saistîts ar pçdçjo, ka viòi dziïâk saskaras ar citiem cilvçkiem, izmantojot tastatûru un monitoru.

Ir svarîgi kontrolçt laiku, kas pavadîts datora priekðâ, izejot no atkarîbas. Jums ir nepiecieðamas programmas, kas norâda laiku, kas pavadîts monitorâ. Galvenais ir risinât citus darbus, kas nav virtuâli. Daþreiz viòiem nav jâbût oriìinâliem - tas ir pietiekami, lai sâktu rûpçties par dzîves pusçm, kuras mçs neievçrojâm atkarîbas laikâ - veidojot kontaktus ar ìimeni, draugiem un pat ceïojumiem. Vissvarîgâkais ir ieradumu maiòa. Ka jûs varat to risinât, rakstot ikdienas grafiku ar konkrçtu sarakstu ar darbîbâm, kas bûtu jâspçlç noteiktâ laikâ.