Atkariba no padomes datora

Dators praktiski bija labas dzîves neatòemama sastâvdaïa. Nav brînums, ka problçma, jo îpaði jaunieðu sievieðu piesaiste, tiek pamanîta bieþâk nekâ tikai datorspçles, bet arî no tieðsaistes dzîves kopumâ.

Ja ìimene nepamanîs pirmâs atkarîbas pazîmes, var konstatçt, ka jebkurâ posmâ ir nepiecieðams izmantot speciâlista samaksu. Tas jo îpaði attiecas uz atkarîbu no ekstremâlas formas - jauna sieviete pârtrauc pilnîbâ atstât istabu un nevçlas ïaut nevienam. Ðâdâ gadîjumâ ðoka terapija nepastâv. Ðâdâ gadîjumâ eksperts cenðas iegût pacienta uzticîbu, organizçjot viòu tieðsaistç. Viòð pakâpeniski pârliecina atkarîgo iziet no drauga istabas. Ðâdos gadîjumos terapija nav populâra, tâpçc ir vçrts padarît atkarîbu ârstçðanu no datora nevajadzîgu.

Veselîga interneta izmantoðana - noteiktos laikos, papildus pareizajam mçríim ïauj jums laika gaitâ atgût kontroli. Ir vçrts uzraudzît laiku, kas pavadîts datora priekðâ, jo ir çdiens, kas var pilnîbâ absorbçt lietotâja uzmanîbu. Nepiecieðams pastâvçt ârpus laika ar efektîviem cilvçkiem - ârpus datortîkla.

Ir vçrts atbildçt uz situâciju no pçdçjâs, kurâ tîkla alkoholisms nav tâlu no ðiem psiholoìisko atkarîbu veidiem. Pakâpeniska laika samazinâðana datora priekðâ un daudz efektîvâka tâs izmantoðana ïauj mums atgût aprûpi mûsu dzîvç.

Ir vçrts un paturçt prâtâ, ka ðâda atkarîba parasti ir problçmas, kas saistîtas ar informâcijas radîðanu jauniem cilvçkiem. Virtuâlâ pasaule, kurâ jûs esat anonîms, ðíiet ïoti pievilcîga. Bez speciâlista palîdzîbas es esmu pârliecinâts, ka diemþçl es varu tikt galâ ar emocijâm, un nevajag apkaunot jautât par aizsardzîbu.Avots: gabinetyszansa.pl