Atkariba no datora

Jaunu metoþu izstrâde pçdçjâ internetâ padara mûsu dzîvi par jaunu dimensiju. Daþi darbi mums kïûst gludâki un âtrâki. Tomçr jaunajâ pusç mums ir jâbût îpaði uzmanîgiem, jo dators, ko izmantojam tik bieþi, ka pastâv draudi mums.

Tas nav joks, bet fakts. Arvien bieþâk sastopama problçma ir atkarîba no datora, kas spçlç kâdu cilvçka elementu, lai rûpçtos par savu peïòu, piespieþot vçl vairâk laika dzîvot pirms viòa. Kâzâs, laikmetâ, kad arvien vairâk cilvçku sûdzas par atkarîbu no datora, ârstçðana kïûst arvien izdevîgâka. Ir vairâk un vairâk centru (manâ gadîjumâ Krakovâ, kuros atkarîgie no jaunajiem izmanto civilizâcijas sasniegumus, kas ir internets, saglabâjot lielu kontroli pâr to.

Kâ darbojas terapija? Tas sâkas ar to, ka pacients apzinâs, ka viòa atkarîba ir apzinîga un dabiska, nevis tad, kad tas ir îpaði pacientu viedoklis, ko viòð izgudroja ar saviem mîïajiem. Tas ir sezonâ, kad pacients uzzina par savu atkarîbu un viòð ir otrâ terapijas posmâ. Darbâ viòi koncentrçjas uz pareizâ datora un interneta îpaðuma mâcîbâm. Kas tas ir? Ir ïoti efektîvi izveidot îpaðu dienasgrâmatu, kâ arî organizçt detalizçtus dienas plânus. Ðiem mçríiem, protams, jâievçro citas absorbçjoðas darbîbas, paðreizçjâ sezonâ par fiksçtu sporta devu un efektîvu atpûtu.

Atkarîba no datora ir problemâtiska problçma, kas paziòo par psihomotorisko uzbudinâjumu, obsesîvu domâðanu vai atsaukðanu. Ar paðreizçjo pilno sievieti atkarîgâ sieviete var tikt galâ ar profesionâlu atbalstu.