Apmacits angiu tulkojums

vari-cb.eu VaricoBoosterVaricoBooster - Izbaudiet kâju vieglumu un cînies pret varikozâm vçnâm!

Tehnoloìiju nepârtrauktais spiediens uz priekðu atstâj daudzas otras darba vietas. Tie ir derîgi daudzâs rûpnîcâs. Diemþçl tas rada jaunus draudus praksei. Paðlaik pirmais "Nowak" no aleja netiks saòemts ðâdâ veikalâ. Bieþi zinâmâm iekârtâm ir lielâks vai mazâks risks. Lai tos izmantotu, jums ir nepiecieðamas pareizas zinâðanas un jâveic atbilstoða apmâcîba.

Ir vçl vairâk sprâdzienbîstamu vietu vai jauna veida putekïi. Pârvietoðanâs ðâdâs zonâs prasa lepni apmâcîbu. Atex apmâcîba ir ðâda apmâcîba, kuras laikâ studenti apgûst svarîgus datus no sprâdziendroðas tehnoloìijas un ATEX direktîvâm. Tas tiek piegâdâts îpaði vadîtâjiem, kas atbild par droðîbu darba vietâs, kurâs viòi izvieto potenciâli sprâdzienbîstamas zonas, cilvçkus, kas veic bîstamas zonas, un EX ierîèu dizaineriem. Vingrinâjumu var izmantot, lai noskaidrotu, kuri atmosfçras apstâkïi veicina sprâdzienu, kur var saskarties ar apdraudçtâm zonâm, kâ tiek dotas piemçrotas virsmas, kâ arî cik svarîga ir briesmas, ka tajâs var atrasties, kâ tiek aizsargâtas iekârtas, sprâdzienbîstamas ierîces ( plâns âtrai lînijai un temperatûras kultûrâm, kâdi noteikumi nonâk sprâdziena riska zonâs, kâ arî kâ atpazît putekïu zonas. Apmâcîba parasti ir viena diena, bet daþi uzòçmumi sniedz iespçju to iepazît divâs daïâs pçc daþâm stundâm. Katrs ðî modeïa uzdevums vairs nebûs eksâmens, kas pârbaudîs, ko mçs atcerçjâmies. Ja tiek panâkta negatîva ietekme, atkârtoti pârbaudît eksâmenu, jûs atkârtoti apmâcîsit, kas diemþçl rada îpaðas izmaksas, bet pozitîva rezultâta gadîjumâ saòemam apliecîbu, kas apliecina iegûtâs zinâðanas. Tâ ir nodroðinâta ar jostu un tam piestiprinâta îpaða uzlîme, citiem vârdiem sakot, tâ tiek nosûtîta pa pastu no apmâcîbas veicoðâ uzòçmuma.