6 uztver tehnoloiiju

Mûsdienâs gandrîz katru tâs dzîves lîmeni uztur citi jauni risinâjumi un tehnoloìijas. Tas viss uzlabo un padara daudzas mâjas aktivitâtes patîkamâkas. Gastronomija ir viena no jomâm, kurâ mçs palutinâmies ar aprîkojumu, kas padara mûs vieglâku. Ðâdu instrumentu dzçriens ir gaïas griezçjs. Ðis produkts ietver arî tâ lietoðanu mâjâs, îpaðâ gastronomijâ, uzòçmumos vai çdinâðanas iestâdçs. Protams, atkarîbâ no mûsu grieðanas maðînas, mums bûs jâpapildina vçl viens.

Iespçjams, ka mâjâs mçs iegûsim universâlu griezçju, kas ïauj sagriezt maizi un sieru. Bet uz sienas nekas nepçrk specializçtu aprîkojumu. Desu desai, kuru mçs izmantosim telpâs, ar integritâti nebûtu vairâk vietas. Svarîgâkais segments ir nazis, kas veiks jûsu darbu. Materiâls, no kura tiks sagatavots asmens, ir svarîgs - vislabâk tas ir nerûsçjoðais tçrauds vai titâns. Mûsu ierîces korpuss ir izgatavots no mâkslîga korpusa, tâpat kâ padevçjs. Atcerieties, ka grieðanas ierîcei ir jâpielâgo grieðanas biezums. Iekârtâm, kas iegâdâtas mâjas lietoðanai, vajadzçtu izskatîties labi. Izskatu un oriìinâlo izeju ventilatori noteikti atradîs sev labâku griezçju.

Profesionâlâ maizes griezçjs, no kura jâveic veikali vai gastronomijas darbinieki, ir ïoti funkcionâla iezîme. Ðeit asmens ir ârkârtîgi svarîgs - tiek izmantoti tie, kas izgatavoti no hroma-oglekïa tçrauda. Nazim jâbût arî gludai, lai precîzi sagrieztu gaïu. Padevçjs, tas ir tâ vçrts, lai to izdarîtu no tâ, ko mçs esam. Tas pats attiecas uz íermeni - tai jâbût nemainîgai un pieredzçjuðai, tâtad tiek reklamçta tçrauda vai metâla reklâma. Svarîga ir arî smalcinâðanas biezuma regulçðana. Mçs varam atteikties no pievilcîga izskata. Profesionâla grieðanas maðîna gaïas izstrâdâjumiem rada ergonomisku dzîvi.